2019. január 20. | Fábián
Eger.hu

Tájékoztató iparűzési adóbevallás benyújtásáról

Létrehozva: 2018. március 28.  |  Utoljára frissítve: 2018. március 28.

Tájékoztató a 2017.évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának fontosabb szabályairól


Tájékoztató a Gazdálkodóknak/Egyéni Vállalkozóknak/Könyvelőkneka a 2017. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának fontosabb szabályai

 

Bevallási határidő

 

A 2017-ben kezdődött adóévi iparűzésiadó-kötelezettségről, mind a naptári évvel azonos üzleti évet, mind a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóknak, az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell adóbevallást benyújtaniuk Eger Megyei Jogú Önkormányzati Adóhatóságához (önkormányzati adóhatóság). Így a naptári évvel azonos üzleti éves adózók a 2017. adóévről szóló bevallását 2018. május 31-éig nyújthatják be késedelem nélkül. (Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 2.melléklet II/A) 1. pontja)

 

Adófizetési, adóelőleg „kiegészítési" határidő

 

Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig; az adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig fizeti meg. A megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (2018. május 31-éig) fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza. (Art. 3.melléklet II/A) 1. pontja) Az adóbevallással egyidejűleg kell az adót/adóelőleget megfizetni az önkormányzat számlájára. A befizetést lehetséges teljesíteni utalással, online bankkártyás fizetéssel (VPOS), az ügyfélszolgálaton bankkártya leolvasó terminálon (POS) is. (Art.66.§)

 

Az iparűzési adó/adóelőleg-kiegészítés befizetésére szolgáló számla neve és száma: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla (12033007-00102883-02200006).

 

Az iparűzési adóbevallás benyújtásra kötelezettek köre


A 2017. évi HIPA bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és Egerben székhellyel, telephellyel rendelkeznek. Az iparűzési adó alanyának tekintendők a gazdasági tevékenységet saját nevükben és kockázatukra haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
- egyes - vállalkozási tevékenységet végző - magánszemélyek,
- jogi személyek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is,
- az egyéni cégek, az egyéb szervezetek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő egyéni cégeket, egyéb szervezeteket is. Adóalany a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon is.

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján a következő magánszemélyek minősülnek iparűzési adóalanynak (vállalkozónak):

 

- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak az a magánszemély, aki a) az ingatlan-bérbeadási, b) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében


- a közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében; (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);

- az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);
- az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;
- az ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);
- a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében;
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy az őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600 000 Ft-ot meghaladta.

 

Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, így bevallás-benyújtási kötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni. Székhelynek tekintendő belföldi szervezet esetében az alapszabályában (alapító okiratban), a cégbejegyzésben (bírósági nyilvántartásban), az egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában ekként feltüntetett hely, a magánszemélyek esetében az állandó lakóhely. A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe vonatkozásában a székhely alatt a cégbejegyzésben a fióktelep helyeként megjelölt helyet kell érteni. A Ptk. szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződéssel létrejött vagyontömeg, mint adóalany esetén székhelynek számít a bizalmi vagyonkezelő székhelye, lakóhelye minősül székhelynek.

 

Telephelynek minősül az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), napelem-erőművet, az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát. Telephelynek számít a TEÁOR szerinti építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg természeti erőforrás feltárásának, kutatásának helye szerinti település egésze, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett e tevékenységek időtartama adóéven belül a 180 napot meghaladta. Ha a vállalkozó ilyen jellegű tevékenységet végez és annak időtartama a településen előreláthatóan a 180 napot meghaladja, akkor már a tevékenységvégzés kezdetén, mint állandó jellegű tevékenységet végzőként jelentkezhet be, azaz létrehozhat telephelyet. A Ptk. szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződéssel létrejött vagyontömeg, mint adóalany esetén telephely a vagyontömegben lévő, hasznosított ingatlan fekvési helye.

 

Az iparűzési adóbevallást az Art-ban, illetve a Htv-ben meghatározott időpontig az iparűzési adót működtető, székhely, telephely szerinti település önkormányzati adóhatóságához kell eljuttatni.

 

A bevallásbenyújtás elektronikus módjai és csatornái

 

Az adóbevallás benyújtható közvetlenül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton, illetve az állami adóhatóságon keresztül is. (Htv. 42/D. §). Így az adózók, illetve az általa meghatalmazott képviselők dönthetnek arról, hogy a 2017. adóévi iparűzési adó bevallását a székhelye, telephelye szerinti egri önkormányzati adóhatósághoz vagy az állami adóhatósághoz nyújtja be. Mindez azt is jelenti, hogy az adózó a benyújtott adóbevallását csak azon „csatornán" tudja kijavítani vagy önellenőrzéssel helyesbíteni, amely „csatornán" (önkormányzati adóhatóság vagy állami) azt beküldte.

 

Javasoljuk, hogy a helyes kitöltés érdekében továbbra is az önkormányzat honlapján lévő ÁNYK „EGER1787" számú bevallást szíveskedjenek benyújtani!

 

Eger Megyei Jogú Városban a számított adóból 50 %-os kedvezményre jogosult az a vállalkozás, amelynek a vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg, szintén 50 %-os helyi adókedvezményre jogosult az a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végző, akinek a vállalkozási szintű adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg. Ennek igénybevétele az adóévről szóló bevallási nyomtatványban történik.

 

Az elmúlt években benyújtott iparűzési adóbevallások egyik legjellemzőbb hibája az Önök által bevallott, megfizetett iparűzési adóelőlegek összegeinek helytelen kitöltéséből adódott, ami azért lényeges, mert ezt alapul véve történik a végleges adó elszámolása. Másrészt az előző évek tapasztalatai alapján szintén visszatérő probléma a következő előlegfizetési időszak adóelőleg összegeinek a bevallása, ami alapján kell majd fizetni a következő előlegfizetési időszak összegeit és ami szintén nagyon sok esetben hibás. Ezeknek az összegeknek a pontos megadása nagyon lényeges, így kérjük, ezeket szíveskedjenek pontosan leellenőrizni a kitöltés előtt!

 

Tájékoztatjuk, hogy a hibásan, hiányosan benyújtott adóbevallás nem dolgozható fel és az kötelezettség megszegésének minősül, mely jelentős összegű mulasztási bírság kiszabását jelentheti. Az eAdó rendszerben leellenőrizhető az adóelőlegek összegei, így biztosított a nyomtatvány helyes kitöltése. Kérjük, hogy kitöltés előtt erről szíveskedjenek meggyőződni! Az adóbevallás letöltése/benyújtása - ÁNYK űrlapon - közvetlenül az önkormányzat honlapjáról indítva tölthető le:

http://www.eger.hu/hu/adougyek/bevallasi-es-bejelentkezesi-nyomtatvanyok/helyi-iparuzesi-ado/c/bevallasi-nyomtatvanyok

 

Bevallási nyomtatvány száma: „EGER1787"!

 

Az adózó meghatalmazottja akkor jogosult az önkormányzati adóhatóságon keresztül az iparűzésiadó-bevallás benyújtására, ha az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közteherrel kapcsolatos eljárási kötelezettségteljesítéssel összefüggésben, érvényes (állandó meghatalmazással) képviseleti jogosultsággal rendelkezik, azaz az önkormányzati adóhatóság előtti eljárásra jogosult.

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó

- ide tartozik az egyéni vállalkozó is - az Eüsztv.-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal.

Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett az elektronikus ügyintézést biztosító szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, így iparűzésiadó-ügyben is.

 

A hivatkozott jogszabályhelyek értelmében az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet a 2017. adóévi iparűzésiadó-bevallását az önkormányzati adóhatóság által (a 35/2008. PM rendelet szerint) rendszeresített nyomtatványon, az ott biztosított elektronikus felületen köteles teljesíteni.

 

Bevallás az állami adóhatóságon (NAV) keresztül

 

Az adózó a 2017-ben kezdődött adóévi iparűzési adóról szóló bevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és önellenőrzéssel való helyesbítését – az állami adóhatóságon keresztül elektronikus úton, az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával is teljesítheti (Htv. 42/D. §).

 

Az adózónak vagy az általa meghatalmazott személynek (képviseleti jogosult) az adóbevallást a vállalkozó székhelye és telephelye(i) szerinti településenként (mindegyik településre önállóan) kell elkészítenie, és az állami adóhatóság által létrehozott elektronikus nyomtatványon benyújtania. Az elektronikus bevallást támogató számítógépes rendszer az esetleges számítási hibákat, a bevallás egyes sorai közti logikai összefüggések esetleges figyelmen kívül hagyását jelzi.


Helyi adóügyekben továbbra is az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette. Az iparűzési adóban változatlanul az önkormányzati adóhatóság látja el az adóhatósági feladatokat, az állami adóhatóság a hozzá beérkező bevallásokat csupán továbbítja. Ez azt is jelenti, hogy a bevallás kitöltéséhez, annak utólagos kijavításához, esetleg önellenőrzéssel való helyesbítéséhez kizárólag az önkormányzati adóhatóság nyújt segítséget. Ezért a NAV a helyi iparűzési adóról szóló bevallástbefogadó nyugta kiadása mellettkésedelem és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak.

 

A bevallás kitöltését támogató számítógépes rendszer tartalmazza a települési adómértéket, (Egerben az adó mértéke az adóalap 2%-a). Az adó mértékéről, mentességről, kedvezményről, valamint az önkormányzati adóhatóság (www.eger.hu) elérhetőségi adatairól az önkormányzat honlapján vagy a Magyar Államkincstár e célra fenntartott honlapján (hakka.allamkincstar.gov.hu) lehet tájékozódni.

 

Az adózó meghatalmazottja akkor jogosult az állami adóhatóságon keresztül az iparűzésiadó-bevallás benyújtására, ha az állami hatóság hatáskörébe tartozó valamely közteherrel kapcsolatos eljárási kötelezettségteljesítéssel összefüggésben érvényes (állandó meghatalmazással) képviseleti jogosultsággal (EGYKE rendszerében nyilvántartott) rendelkezik, azaz az állami adóhatóság előtti eljárásra jogosult. Előfordulhat, hogy az adózó képviseletére az állami adóhatóság előtti eljárásban, illetőleg az önkormányzati adóhatóság előtti eljárásban más-más személy jogosult, ez azonban az előbbi képviselő állami adóhatóságon keresztül történő iparűzésiadó-bevallás benyújtásának jogszerűségét nem érinti.

 

A Htv. 42/D. § (3) bekezdése külön rendelkezik arról, hogy az állami adóhatósághoz határidőben benyújtott iparűzésiadó-bevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. Ezen szabályozás mindösszesen a határidő megtartására vonatkozó joghatásról rendelkezik, amely azonban nem mentesíti az adózót vagy az adóbevallást ellenjegyző meghatalmazottat a hiányos vagy bevallási hiba kivételével hibás bevallás miatt kiszabható mulasztási bírság alól. Így például hiányos a bevallás akkor, ha az adózó az adótényálláshoz szükséges betétlapokat a Főlap mellett nem nyújtja be, vagy az előlegfizetési időszakra előleget nem rögzít a Főlap VIII. pontjában.

 

A 2017. adóévre irányadó nyomtatvány és a kitöltési útmutató a nav.gov.hu honlapon a Letöltések/Nyomtatványkitöltő programok menüpont alatt érhető el a nyomtatvány számára történő keresés útján.

 

Mely településre kell adóbevallást benyújtani?

 

A helyi adókról szóló törvény alkalmazásában a vállalkozót a székhelye, telephelye szerinti önkormányzat illetékességi területén terheli állandó jellegű iparűzésiadó-kötelezettség. Az adózónak minden olyan magyarországi önkormányzat illetékességi területén (településen) állandó jellegű iparűzésiadó-kötelezettsége, s így az annak részelemét képező bevallásbenyújtási kötelezettsége áll fenn, amely az adónemet a 2017. naptári évben (bármely időszakra) működtette.

 

Adóelőleg bevallása

 

A helyi iparűzési adóban - hasonlóan a társasági adóhoz - az adóelőleget önadózással kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a bevallásban kell az adózónak kiszámítania és bevallania az előlegfizetési időszak két időpontjára az adóelőleg összegét, a települési önkormányzat adóbeszedési számlájára kell megfizetni. A bevallott adóelőleg minden további intézkedés nélkül végrehajtható. Az adóbevallás – a végrehajtási eljárásban – az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 29. § (1) bekezdés b) pontja értelmében végrehajtható okiratnak minősül.

 

Ha az adóbevallási nyomtatvány kitöltése (pl.: előleg összege) vagy más jogszabályi értelmezés kapcsán nehézségei adódnak, úgy keressék fel ügyfélszolgálatunkat, ahol készséggel állunk az Önök rendelkezésére.

 

Előre is köszönjük szíves együttműködésüket és köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez!

 

Eger, 2018.március 28.

 

 

 

 < Vissza