2018. október 19. | Nándor
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Tájékoztató a folyószámla értesítőhöz

Létrehozva: 2017. augusztus 21.  |  Utoljára frissítve: 2017. augusztus 21.

2017. augusztus végétől valamennyi egri család és vállalkozás postaládájába eljutnak az önkormányzati adóhatóság Folyószámla-Értesítő levelei, amelyben tájékoztatást nyújtunk – az adózás rendéről szóló törvényben foglaltaknak is eleget téve - ahhoz, hogy határidőben tudják teljesíteni az önkormányzat felé esedékes adófizetési kötelezettségeiket. Több mint 33.200 levél készült el a napokban, melyekben 2.552 millió forint adófizetési kötelezettség kerül részletezésre.


A Folyószámla-Értesítőből részletesen tájékozódhatnak az önkormányzatunk felé esedékes - jelen állapot szerint ismert - 2017. évi adóelőírásaikról, eddigi befizetéseikről és esetlegesen fennálló tartozásaikról.

 

A folyószámla az alábbi önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adónemeket tartalmazhatja:
- építményadó,
- elmaradt telekadó,
- idegenforgalmi adó,
- iparűzési adó előleg,
- gépjárműadó,
- késedelmi pótlékok,
- különféle bírságok,
- egyéb más díjak, adók, adók módjára behajtásra kimutatott tartozások.

 

Jelen tájékoztatásunkban részletezett további néhány fontos információval a folyószámla adatainak értelmezéséhez és a szükséges teendőikhez (tartozás rendezése, esetleges észrevételek) nyújtunk Önöknek segítséget.

 

Az adóztatási tevékenységhez kapcsolódó folyószámla-kivonatok kiküldése az adóhatóság és az adózók közötti egyeztetések egyik évek óta meghatározó eleme.

 

Az adóhatóság az adózó adókötelezettségeit, valamint az arra teljesített befizetéseket és kiutalásokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 43. § (1) bekezdése alapján az adózó adószámláján tartja nyilván.

 

Az adózó kötelezettségeit a bevallások, az adóhatóság határozata alapján, a befizetéseket és a kiutalásokat pedig a pénzintézet, illetve a posta bizonylatai alapján kell nyilvántartania. Az adóhatóság annak érdekében, hogy az adózók felül tudják vizsgálni az adózással kapcsolatos teendőiket az adókötelezettségeket, valamint a befizetéseket és a kiutalásokat az adószámlán adónként évente kimutatja.

 

Az Art. 43. § (8) bekezdése alapján, ha az adószámla 2000 forintot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutat, az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózók részére az adóév október 31-ig értesítést ad ki. Egerben az alacsony összegű helyi adókötelezettségek miatt már az 500 forintnál magasabb tartozásokról is értesülnek az adózók.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az előírt adókat a jelzett határidőkig az adózó köteles megfizetni. Az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. Az adótartozás után felszámított pótlék, egyéb költségek a tartozásra vonatkozóan, és azzal egyidejűleg kerül behajtásra.

 

A folyószámla-kivonat átvételét követően az adózóknak fontos kiemelt figyelmet fordítaniuk annak elolvasására, értelmezésére, továbbá célszerű az értesítésben közölteket a saját nyilvántartásuk adataival tételesen összevetni. Bővebben hasznos tudnivalókról a város honlapján olvashatnak a www.eger.hu internetes honlap „Adóügyek" menüpontban a „Tájékoztatók" között.

 

Észrevételeiket írásban – akár elektronikusan is - a honlapunkról letölthető „Észrevétel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Adófolyószámla-kivonatára/Fizetési Értesítőjére" - „ÉSZ2017" számú nyomtatványon is benyújthatják.

 

2. A folyószámla-kivonat felépítéséről és tartalmáról

 

A folyószámla állapot az aktuális, adóhatóságnál meglévő adatok alapján készült.
A folyószámla az adózók költségvetési kapcsolatainak a nyilvántartása, mely adózónként és ezen belül adónemenként tartalmazza azokat az adatokat, melyekből megállapítható az adózók bevallási kötelezettsége, illetve az, hogy ezeket pénzügyileg milyen összegben teljesítették, vagy kell teljesíteniük.

 

A folyószámla-kivonatok kiküldésének célja kétirányú:
- egyrészt tájékoztat az aktuális pénzügyi helyzetről, másrészt
- tájékoztat a 2017. szeptember 15-ig (vagy az ettől eltérő esedékességgel) fizetendő adórészekről.

 

A folyószámla-kivonat külön részletezi a 500 forintot meghaladó:
- a már esedékes meglévő adótartozásokat (kézhezvételekor fizetendő megjegyzéssel)
(Esetlegesen itt jelennek meg a folyószámla készítésének napja és 2017. szeptember 14-e közötti esedékességgel könyvelt tételek is, ám ezek tartozások akkor lesznek, ha időközben nem kerülnek megfizetésre.),
- a 2017. szeptember 15-ig esedékessé váló adóösszegeket, valamint
- az egyéb, eltérő 2017. szeptember 15-ét követő esedékességi határidővel fizetendő adóösszegeket.

 

A folyószámla-kivonat azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket az adóhatóság a kiküldés időpontjáig nyilvántartott.

 

A kivonaton az egyes adónemek adatai külön-külön tagolásban, azon belül „Előírás" és „Törlés", valamint „Előző" és „Folyó" évi megbontásban is feltüntetésre kerültek. A törlés tételei között találhatják a túlfizetéseket is. Adónemenként az adóztatott, vagy már adóztatás alól kivont, megszüntetett „adótárgyak" is – azonosítható módon - szerepelnek a kivonaton.

 

A „folyó évi befizetések" sor tájékoztat arról, hogy az adózó pénzügyileg 2017. évben mekkora összeget teljesített. Már esedékes tartozás esetében az aktuális és elvárt késedelmi pótlék összege 2017. szeptember 14-ig került - tájékoztató jelleggel -felszámításra. Késedelmi pótlékok aktuális mértékeiről a honlapunkon tájékozódhatnak.

 

3. Az adóelőírások, tartozások megfizetéséről

 

• A fennálló tartozás rendezésének egyik módja a befizetés.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók befizetéseiket belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással kötelesek teljesíteni.

A számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetési kötelezettségeiket postai készpénz-átutalási megbízással - azaz csekken, vagy lakossági folyószámlájukról banki átutalással, illetve az ügyfélszolgálaton POS terminálon keresztül bankkártyával is teljesíthetik.

 

Fontos, hogy csekken történő befizetéskor a tartozással érintett adónemnek megfelelő csekket kell használni, az átutalás során pedig az adónemnek megfelelő pénzforgalmi számlaszám átutalási megbízáson történő feltüntetése szükséges (a Folyószámla-Értesítőn az adónem megnevezésének sorában található). Ahhoz, hogy a befizetett összeg könyvelhető legyen az adózó folyószámlájára, az előzőeken túl az adózónak a befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetnie az adóazonosító jelét, vagy adószámát, illetve az egri önkormányzati nyilvántartási számát. (Ez utóbbi a Folyószámla-Értesítő azonosító számjegyeinek középső, vastaggal jelzett számcsoportja.)

 

Csekket igényelni az ado@ph.eger.hu e mail címen, vagy az ingyenes zöld számon (80 200 882) is lehet és munkatársaink azonnal pótolják azt.

 

Ha csoportos beszedési megbízás keretében fizeti adóját, úgy az adószámlán „A teljesítés csoportos beszedéssel történik" jelzés található. Ekkor arra kell csak ügyelni, hogy a bankszámláján elegendő pénz álljon rendelkezésre a teljesítéshez.

 

A helyi adókat, a gépjárműadót, illetve az önkormányzat felé teljesítendő más adókat az iCsekk mobilfizetési alkalmazással - a Magyar Posta által nyújtott szolgáltatás keretében - egyszerűen, gyorsan fizethetik be postai QR kóddal ellátott csekkjeik segítségével, ha internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával rendelkeznek. Az iCsekk alkalmazással történő tranzakció bankkártyás vásárlásnak minősül, így ez az Ön részére nem jelent többletköltséget.

 

• A tartozás rendezésének másik módja az adónemek közötti átvezetés.

Az adózó a fennálló tartozását nemcsak befizetéssel, hanem adónemek közötti átvezetéssel is rendezheti, ha a folyószámlán a tartozásos adónemen túl, egy másik adónemben elegendő túlfizetése van. Az átvezetést az „Átvezetési kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez" - „EGER17ATVSZ", vagy elektronikus formában az „EGER17ATVSZ" nyomtatvány benyújtásával kell kezdeményezni. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el.

 

Amennyiben a folyószámlán túlfizetés áll fenn és más adónemben nincs tartozása az adózónak, kérheti a túlfizetés visszaigénylését bankszámlájára, illetve lakcímére. A túlfizetés visszaigénylésre vonatkozó kérelmet a „Kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetés rendezéséhez" - „EGER17TULF" vagy elektronikus formában az „EGER17TULF" nyomtatványon lehet benyújtani.

 

Az adózónak más adóhatóságnál fennálló tartozásáról, vagy annak hiányáról nyilatkoznia kell. Ha más adóhatóságnál (NAV, önkormányzat) esedékes adótartozása van, úgy a tartozás erejéig a túlfizetés visszatartásra kerül. Az adóhatóság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül teljesíti a visszautalást.

 

4. Teendők az adóhatóság és az adózói nyilvántartás közötti eltérés esetén

Előfordulhat az is, hogy az adózó a kivonat egyeztetése során az adóhatóság és a saját nyilvántartásában szereplő adatok között eltérést állapít meg. Ha ez abból ered, hogy az adózó nem vallotta be az „adótárgyakban" vagy az adókötelezettségben bekövetkezett változásokat, akkor az adónemet érintően a bevallást vagy az önellenőrzést mielőbb pótolnia kell. Az önellenőrzésre az adózónak az önadózásos helyi adónemek (helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) esetében van lehetősége. Tárgyi adóknál az adózónak kell megállapítania és bevallania az adóalapját, ezért az ezekkel kapcsolatos tévedését is utóbb lehetősége van korrigálni az elévülési időn belül.

 

Önellenőrzéssel csak azt a helyi adót lehet helyesbíteni, amely helyesbítésének összege a helyi adó esetében a 100 forintot meghaladja.

 

Ha egy eddig be nem vallott ingatlant szeretne bejelenteni, úgy építményadó bevallására az „EGER1731" számú bevallási nyomtatványt használja.

 

Helyi iparűzési adóalanyok figyelmébe, előlegcsökkentés határideje: 2017. szeptember 15-e!

 

Ha Ön vállalkozó/vállalkozás úgy a 2016. évi iparűzési adóbevallása vagy bejelentkezése alapján, 2017. szeptember hónapban előleget kell fizetnie. A vállalkozóknak lehetőségük van arra, hogy az előleg módosítását (csökkentését) kérjék, ha számításaik szerint a várható adó összege nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Az előleg módosítását kizárólag az esedékesség (2017. szeptember 15-e) előtt benyújtott beadványban lehet kérni. A kérelem benyújtására az „EGER1787EM2 számú KÉRELEM 2017. II. félévi helyi iparűzési adóelőleg módosítására" űrlap szolgál.

 

Fontos tudni, hogy az iparűzési adókötelezettséggel rendelkezőknek a bekövetkezett változásokat az „EGER17VBEJ" számú nyomtatványon kell bejelenteni, a változástól számított 15 napon belül.

 

Fontos azt is tudni, hogy a vállalkozóknak bejelentést, bevallást, önellenőrzést kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az egri önkormányzati adóhatóság felé.

 

5. Fizetési könnyítés és mérséklés igénybevételéről

Tájékoztatjuk, hogy mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak lehetőségük van - a törvény által szabályozott módon - fizetési könnyítés, illetve mérséklés igénybevételére.

- magánszemélyeknek az EGERFK17MSZ, EGERM17MSZ,
- egyéni vállalkozóknak az EGERFK17EV, EGERM17EV számú nyomtatványon,
- gazdasági társaságoknak pedig az EGERFK17GT, EGERM17GT számú űrlapon lehet a kérelmet benyújtani.

 

A részletes szabályokról a honlapunkon tájékozódhat.

 

Magánszemélyeknek (egyéni vállalkozóknak) a kérelem illetékmentes, más esetben 10.000 forint az eljárási illeték összege, melyet a megfelelő számlára kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg átutalni.

 

6. Az adóügyek személyes illetve telefonon keresztül történő intézéséről

Eger Megyei Jogú Város Adóhatósága felhívja a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy az önkormányzati adóügyek intézése során az adózók adatainak védelmében kiemelt figyelmet fordít a személyes, az üzleti adatok, tovább az adótitok megőrzésére. Erre bennünket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályozása is kötelez.

 

Az ügyfelek személyes érdekeinek védelmében az egyes adózók adataival, adófizetési kötelezettségével, számlaegyenlegével kapcsolatos információkat csak azon illetékes személyek részére tudjuk megadni, akik személyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat a megfelelő okmányokkal igazolják.

 

Konkrét adózási információkról ügyfélszolgálatunkon, illetve az ügyintézőinkkel való egyeztetést követően van lehetőségük tájékozódni.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóhatóság előtt az adózót – ha nem kíván személyesen eljárni – a törvényes képviselő, képviseleti joggal rendelkező személy is képviselheti.


Eger Megyei Jogú Város Adóhatósága által rendszeresített „EGER14MH" meghatalmazás nyomtatvány a város honlapjáról letölthető (ado.eger.hu). A formanyomtatvány lehetőséget biztosít a megbízás időtartamának, az intézendő ügycsoportok típusának, jellegének a meghatározására.

 

Amennyiben a magánszemély ügyfél nem kíván személyesen eljárni, tájékoztatom, hogy az Art. 7. § (1) bekezdése alapján az adóhatóság előtt:
- a törvényes képviselője,
- képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,
- adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő,
- számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja,
- közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás,
- megbízás alapján más nagykorú személy,
- egyéni vállalkozó magánszemélyt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja képviselheti.

 

Amennyiben a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem kíván személyesen eljárni, tájékoztatom, hogy az Art. 7. § (2) bekezdése alapján az adóhatóság előtt:
- képviseleti joggal rendelkező személy,
- munkaviszonyban álló jogtanácsos,
- képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott,
- megbízás alapján eljáró jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti.

 

Az adóhatóság telefonon történő megkeresése esetén minden érdeklődőnek adhat általános tájékoztatást az adókötelezettségeket és az eljárási szabályokat illetően. Ehhez külön azonosítsra nincs szükség.

 

7. Elektronikus folyószámla lekérdezés lehetősége

Ügyfélkapus regisztrációval rendelkező adózóinknak lehetősége van az elektronikus rendszeren keresztül (E-ADO) a nap bármely szakában megtekinteni az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában lévő adózással kapcsolatos fontosabb adataikat (bevallásaikat, adótárgyaikat, befizetéseiket, folyószámlájuk aktuális állapotát, stb.).

 

A rendszeren keresztül online bankkártyás befizetést is indíthatnak. Online bankkártyás befizetést úgy is teljesíthetnek, hogy nincs aktuális tartozásuk egy adónemben sem. Ekkor a befizetendő adónemet ki kell választani a rendszer által felkínált lehetőségek közül és tetszőlegesen megadott összeg fizethető be (pl. idegenforgalmi adó havi befizetésének teljesítése).

 

A programba a www.eger.hu linkről az alábbi elérhetőségről lehet belépni: http://www.eger.hu/hu/adougyek/elektronikus-folyoszamla-lekerdezes.

Ügyfeleink gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálása érdekében az önkormányzati adóhatóságnál az internet segítségével három hétre előre on-line foglalhatnak időpontot ügyfélfogadásra, ezzel is csökkentve a várakozási időt.

 

Az előjegyzési weboldal (on-line foglalás) elérhetősége: www.onlineado.eger.hu.

 

8. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának elérhetőségei

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 09.00 – 16.00
Kedd: 09.00 – 16.00
Szerda: 09.00 – 17.00
Csütörtök: 09.00 – 16.00

 

Önkormányzati adóhatóságunk (Adó Iroda) 2017. szeptember 15-i nappal pénteken 8.00-13.00 rendkívüli ügyfélfogadást tart.

Ügyfélfogadás helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 3300 Eger, Dobó István tér 2.

 

Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda 3300 Eger, Dobó István tér 2.

 

Általános telefonszám: +36 (36) 523-700


E-mail: ado@ph.eger.hu

 

Amennyiben, folyamatosan szeretne tájékoztatást, értesítést kapni a teendőkről, változásokról, bevallási, befizetési határidőkről, úgy szíveskedjék feliratkozni Hírlevelünkre.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez!

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza