2019. január 24. | Timót
Eger.hu

Tájékoztató elektronikus nyomtatványok kitöltéséről

Létrehozva: 2017. április 21.  |  Utoljára frissítve: 2017. április 21.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (továbbiakban: Art.) 175.§ (24) bekezdésben, illetőleg az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31.) PM rendelet 1.§-ában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló 58/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete alapján meghatározta az önkormányzati adóhatóság felé benyújtható nyomtatványok formáját és a benyújtás módját


A Közgyűlés rendelete értelmében a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. § 26. pontjában nevesített vállalkozások a helyi adókkal kapcsolatos bejelentési, változás bejelentési kötelezettségeiket kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

 

Az ügy indítója lehet az adózó önmaga (adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében a képviseleti joggal rendelkező személy (pl.: egy kft. ügyvezetője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak állandó meghatalmazottja, megbízottja (pl.: könyvelő, adótanácsadó, stb.) is.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be elektronikusan a bevallást, változás-bejelentőt, bejelentkezési lapot, önellenőrzést, úgy a képviseleti jogosultságot (első esetben, vagy annak változásakor) igazolni kell. Ezt az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóság által rendszeresített meghatalmazás nyomtatvány (EGER14MH) benyújtásával lehet megtenni, mely a város honlapjáról, az ADO.EGER.HU címről letölthető.

 

A gyorsított ügyintézés érdekében a meghatalmazást kérjük, elektronikus úton is szíveskedjenek beküldeni, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez önmagában nem elég a képviseleti jogosultság igazolásához, azt eredetben is igazolni szükséges. Azaz az elektronikusan elküldött nyomtatványt szíveskedjenek kinyomtatni és aláírni.

 

Ahhoz, hogy a képviselő által elektronikus úton beküldött bevallást be lehessen fogadni az szükséges, hogy a kinyomtatott, és a meghatalmazó valamint a meghatalmazott által is aláírt eredeti példányt postai úton vagy személyesen eljuttassák önkormányzati adóhatóságunkhoz.

 

A képviselő, meghatalmazott képviseleti jogosultságát első esetben adóhatóságunknak vizsgálnia kell. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolását elmulasztják, úgy az adókötelezettség nem teljesíthető.

 

Ezért kérjük, ügyeljenek arra, hogy a meghatalmazást az elektronikus ügyintézés időpontját megelőzően – lehetőleg egy héttel hamarabb – már megtegyék, hogy az ügyfélkapun keresztül küldött bevallás beérkezése előtt azt a nyilvántartásunkban rögzíteni tudjuk.

 

Visszatérően problémát okoz az adóbevallást benyújtóknak az elektronikusan benyújtandó nyomtatványaink azonosító adatainak helyes kitöltése. Az előző évek tapasztalata alapján a legtöbb hibát a nyomtatványokon helytelenül feltüntetett azonosító adatok okozzák.

 

Ha bevallást az adózó saját nevében, a saját ügyfélkapuján nyújtja be, akkor a nyomtatvány I. blokkjában az „Adózó által benyújtott bevallás" melletti mezőt kell jelölni, további adat megadása nem szükséges. Mivel ez csak magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében lehetséges, a II. blokkban a „Magánszemély" adózót kell kiválasztani. A további sorok kitöltésekor ügyelni kell arra, hogy a személyes adatok az ügyfél okmányaiban szereplő adatokkal pontosan megegyezzenek, mert beérkezést követően a rendszer az itt szereplő természetes azonosítókat az ügyfélkapus regisztráció során megadott adatokkal hasonlítja össze. Ha eltérés mutatkozik, akkor a befogadó rendszer úgy érzékeli, hogy a beküldő nem azonos az adózóval, és a beadványt visszautasítja.

 

Amennyiben az ügyet az adózó képviselője indítja, akkor a nyomtatvány I. blokkjában az „Adózó képviselője által benyújtott bevallás" rovatot kell jelölni. Ekkor a képviselő adószámát/adóazonosítóját is szükséges megadni. Mivel a befogadó rendszer az itt feltüntetett adatokat összehasonlítja a meghatalmazásban szereplő adatokkal, fontos, hogy ez a kettő megegyezzen. Ha tehát a Meghatalmazás nyomtatványon a meghatalmazott adóazonosító jelét tüntették fel, úgy a bevallás azonosító adatainál az „Adózó képviselőjének adóazonosító jele" kerül kitöltésre, amennyiben pedig meghatalmazás nyomtatványon a meghatalmazott adószámát rögzítették, úgy az „Adózó képviselőjének adószáma" a kitöltendő adat!

 

Fontos még tudni, hogy magánszemély (természetes személy, egyéni vállalkozó) adózó benyújthat saját nevében és képviselője útján is bevallást, jogi személy (egyesület, gazdasági társaság, szövetkezet, egyesülés, alapítvány) viszont csak a képviselője által küldhet be nyomtatványt.

 

Önkormányzati adóhatóságunk minden esetben vizsgálja a bevallások beküldésére való jogosultságot. Érvényes meghatalmazás hiányában, vagy helytelenül kitöltött azonosító adatok miatt a képviselő által benyújtott bevallás érvénytelennek minősül, ezért kérjük, hogy a meghatalmazás valamint a bevallási nyomtatványok pontos kitöltésére fokozottan ügyeljenek, hogy elkerülhetőek legyenek a későbbi kellemetlenségek.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos hírekről, tájékoztatókról és adókötelezettségeket érintő részletes információkról a www.eger.hu (adóügyek), illetve ado.eger.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

 

Köszönjük szíves együttműködésüket.

 

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza