2018. május 26. | Fülöp
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Gépjárműadó

Létrehozva: 2014. február 21.  |  Utoljára frissítve: 2017. január 02.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

Gépjárműadó bevallás 

 

Az ügy rövid leírása

A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után kell gépjárműadót fizetni.

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény hatálya nem terjed ki: a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály szerinti "méhesházas" gépjárműre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva.

 

Az adó alanya főszabály szerint a gépjármű azon üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa, aki/amely az év első napján a hatósági járműnyilvántartásban szerepel.
Az adóalany halálát követő év 1. napjától azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, aki a haláleset napján a hatósági nyilvántartásban nem üzembentartó tulajdonosként szerepel, ennek hiányában pedig akit az adóalany halálát követően elsőként tulajdonosként bejegyeztek


Illetékes hatóság: Az adóztatási feladatokat a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba, míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el.


Az adó alapja:

  • a személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
  • Az adó alapja az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.
  • Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
  • Az adó alapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

 

Az adó mértéke:
1. Személygépkocsik esetében, ha az adó alapja a teljesítmény, a gépjármű

  • gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
  • gyártási évét követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
  • gyártási évét követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
  • gyártási évét követő 12-15. naptári évben 185Ft/kilowatt,
  • gyártási évét követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt

2. Az adó alapja a gépjármű önsúlya: minden megkezdett 100 kilogrammja után:

  • a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 850 Ft,
  • az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.


3. Tételes adók:

  • az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 forint, míg a tehergépjármű után 46.000 forint,
  • a P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000 forint adót kell fizetni.

Az adókötelezettség kezdete főszabály szerint a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napja.

 

Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta. Az adóalany kérelmére csak akkor szünetelhet az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

 

Adókedvezmény:
A gépjárműadóról szóló törvény szerint

-  20%-os adókedvezmény illeti meg azon autóbuszt és tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott;

-  30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

-  Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével – fuvarokmánnyal igazoltan – olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az adókedvezmény mértéke:

                 - 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után az adóévre az 1. és 2. pont alapján megállapított fizetendő adó 10%-a

                 - 60 járat felett az 1. és 2. pont alapján megállapított fizetendő adó 20%-a.

 

Adómentesség:
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§. bizonyos esetekben mentességet engedélyez a gépjárműadó alól: egyes esetekben feltételhez kötött személyes mentesség, más esetekben tárgyi mentesség léphet fel. Ilyen pl. a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó adómentesség.


Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.


Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

 

Bejelentési kötelezettség
Az adózónak közvetlenül az illetékes önkormányzati adóhatóságnál be kell jelentenie (15 napon belül):

 1. a mentességre való jogosultságot (a leggyakoribb eset a mozgáskorlátozottak mentessége),
 2. az adófizetési kötelezettség szünetelését,
 3. ha olyan gépjármű tulajdonjogát szerezte meg, amelynek korábbi tulajdonosa (elidegenítője) adómentes volt.

A bevallás benyújtható papír alapon vagy elektronikusan.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

Bevallási kötelezettség: Általános esetben nincs.
Az adóhatóság az adót kivetéssel, a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok adatszolgáltatás tartalma alapján állapítja meg. Az adózás rendjéről szóló törvény 176.§ (1) bekezdése alapján a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.évi LXXXIV.törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség a jogkövetkezmények alkalmazása tekintetében bevallásnak minősül.

 

Gépjárműadó bevallást kell benyújtani az alábbi esetekben:
- adómentesség címén, ha
a) az adóalany költségvetési szerv,
b) alapítvány, egyesület a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
c) autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.
d) egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
e) tűzoltó szerkocsi,
f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,
g) környezetkímélő gépkocsi. (a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (KöHÉM rendelet) 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak a tisztán elektromos, a külső töltésű (plug-in) hibrid elektromos, a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépjármű, valamint a nulla emissziós (hidrogén-cellás) gépkocsi minősül, e gépjárművek környezetvédelmi osztálya „5E", „5P", „5N" vagy „5Z", míg rendszámtáblájuk színe zöld.)
h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja,
i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű

- szüneteltetés miatt, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

- kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - kérelmét az adóév július 1.napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8.§ (4)-(7) bekezdése alapján.

 

Kapcsolódó dokumentumok

A központi és helyi adójogszabályokról, önkormányzati adókkal kapcsolatos tájékoztatókról, információkról, elektronikus és papír alapú bevallási nyomtatványokról az www.eger.hu (Adóügyek), ado.eger.hu elérhetőségen részletesen tájékozódhat. A jelzett elérhetőségekről (a regisztrációt követően) elektronikusan – az ügyfélkapun keresztül - lekérdezheti folyószámláját, befizetéseit, bevallásait, számlánkénti egyenlegét és más fontosabb nyilvántartott adatát és bankkártyával befizetést is teljesíthet!

 

Kapcsolódó jogszabályok

 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 176. §,
 • a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
 • 102/2011. Kormányrendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

 

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bevallás benyújtása díj és illetékmentes.

 

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap. 

 

Fizetési határidő és számlaszám

A gépjárműadót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gépjárműadó Számlájára (12033007-00102883-02100009) kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

 

Ügyintézést végző szervezeti egység

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

Adónyilvántartási és Kivetési Csoportja

3300 Eger, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36 (36) 523-700

Fax: +36 (36) 523-721

E-mail:ado@ph.eger.hu   

 

Ügyintéző neve

(az adóalany neve szerint)

Adónyilvántartási és Kivetési Csoport

 

Dr. Kincses Miklósné
Telefon: +36 (36) 523-724
E-mail: kincses.miklosne@ph.eger.hu

 

Dr. Bajzáthné Pelyhe Anita adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 713. mellék
E-mail: bajzatne.anita@ph.eger.hu

 

Bereczné Pálfi Erika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 806. mellék
E-mail: bereczne.erika@ph.eger.hu

 

Balázs Eszter adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 940. mellék
E-mail: balazs.eszter@ph.eger.hu

 

Csáti Katalin adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 879. mellék
E-mail: csati.katalin@ph.eger.hu

 

Gulyás István adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 804. mellék
E-mail: gulyas.istvan@ph.eger.hu

 

Lippóczy Ildikó adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 807. mellék
E-mail: lippoczy.ildiko@ph.eger.hu

 

Mártonné Novák Andrea adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 817. mellék
E-mail: martonne.andrea@ph.eger.hu

 

Rózsahegyi Tamásné adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 816. mellék
E-mail: rozsahegyi.tamasne@ph.eger.hu

 

Trizna Mónika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 813. mellék
E-mail: trizna.monika@ph.eger.hu

 

Vassné Parizsa Judit adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 820. mellék
E-mail: vassne.judit@ph.eger.hu

 

 

 

 

 < Vissza