2018. május 26. | Fülöp
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Helyi iparűzési adó

Létrehozva: 2014. március 10.  |  Utoljára frissítve: 2016. július 11.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

Helyi iparűzési adó bevallás 

Az ügy rövid leírása

Helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.
Ideiglenes az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet (TEÁOR08 besorolás szerint a 41-43. ágazatok összessége) 30 napot meghaladóan de maximum 180 napon belül folytat. (bővebben www.eger.hu/adóügyek/bevallási és bejelentkezési nyomtatványok/ideiglenes iparűzési adó cím alatt)

 

Az adó alanya a vállalkozó. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. §. 26 pontja értelmében vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

   1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
   2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
   3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
   4. egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

 Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adókötelezettség időtartama a felek között létrejött szerződésbe foglalt tevékenység megkezdésének napja és a teljesítés elfogadásának napja közti időtartam minden egyes naptári napja értendő.

 

A Htv. alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó (kata) alanya a helyi iparűzési adónak. Vállalkozó a kata-alanyisága kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, ha az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint módszerrel teljesíti. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a tételes adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani.

 

2016. január 1. napjától változott a Htv., mely szerint a kata alanynak nem kell bevallást benyújtania, ha kisadózó vállalkozásként adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt vagy szünetel. Vállalkozó ezt a tényt „EGER16VBEJ" számú „Változás-bejelentési" nyomtatvány benyújtásával közli az Önkormányzati Adóhatósággal.

 

Adómentes: az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalanynak a helyi iparűzési adó mentességi nyilatkozat benyújtásával írásban köteles nyilatkozni az adóhatóság részére.

 

Az adó alapja általános esetben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott K+F adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak a Htv. mellékletében meghatározottak szerint meg kell osztania. A Htv. mellékletében meghatározott megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.
Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.

A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozó esetében az adó alapja a székhelye és telephelye(i) szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

 

A számított adóból önkormányzati adókedvezményre jogosult az a vállalkozó, akinek az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparűzési adóalapja éves szinten a 2,5 millió forintot nem haladja meg. A kedvezmény mértéke a számított végleges iparűzési adó 50%-a. Az adókedvezményt nem befolyásolja, hogy az adózó az adó alapját egyszerűsített módon határozza meg.

 

2016. adóévre a háziorvos, házi gyermekorvosi, fogorvosi (együtt: háziorvos) alapellátási, védőnői tevékenységet végző vállalkozó, akinek a vállalkozás szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparűzési adójából 50 %-os adókedvezményre jogosult. Ezen a címen igénybe vett kedvezmény mellett a fenti kedvezmény nem érvényesíthető.

 

2016. adóévre az önkormányzati adókedvezmény formájában nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek. Az említett önkormányzati kedvezmények igénybevételéhez a vállalkozóknak az „EGERPH16TAMNY" elnevezésű nyilatkozatot a bevallással együtt be kell nyújtaniuk.

 

Eger Megyei Jogú Városban alkalmazott adómérték az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5 000 Ft.

 

A helyi iparűzési adóról állandó jelleggel végzett tevékenység esetében az adózónak az adóévet követő év május 31-éig kell adóbevallást tennie, a helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell adóbevallást tennie.
A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozót adóbevallási kötelezettség nem terheli, kivéve az alábbi eseteket:
• 2015. adóévre vonatkozóan megszűnés hónapjának, vagy a szünetelés kezdő hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül, ha a kata adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt, vagy szünetel,
• az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adója az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert az adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye,
• az adóévet követő év január 15-ig, ha az önkormányzat rendelete alapján az adóévben:
       • adókedvezményt kívánnak figyelembe venni,
       • az ideiglenes tevékenység végzése után megfizetett átalányadót, vagy
       • a megfizetett e-útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
       • a foglalkoztatás- növelés címén adóalap-mentességet – 1 fő után 1 millió forint/év – kívánnak érvényesíteni.

 

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon elektronikus úton teljesíti az adó megállapítása, megfizetése érdekében törvényben előírt bejelentését, bevallását, önellenőrzését.

Kapcsolódó dokumentumok

Helyi iparűzési adó bejelentkezési, változás-bejelentési, bevallás és önellenőrzés űrlapok megtalálhatóak ado.eger.hu elérhetőségen.

Kapcsolódó jogszabályok

Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi iparűzési adóról szóló 12/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet megtalálható az ado.eger.hu elérhetőségen.

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bejelentkezés, változás-bejelentés, bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő: 30 nap.  

Fizetési határidő és számlaszám

A helyi iparűzési adó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Számlájára (12033007-00102883-02200006) kell teljesíteni.

Általános befizetési határidő az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adóelőleg tekintetében: félévi részletekben március 15., illetve szeptember 15.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

A helyi iparűzési adóelőlegkiegészítés összegét a tárgyév utolsó hónapjának 20. (jellemzően dec.20.) napjáig  kell megfizetnie.

A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozó az adóját évente két egyenlő részletben március 15., és szeptember 15. napjáig fizeti meg, abban az esetben, ha az adóév 12 hónap, ha 12 hónapnál rövidebb, akkor az első és utolsó hónapot követő hó 15. napjáig.

Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

Adónyilvántartási és Kivetési Csoportja

3300 Eger, Széchenyi u.2.

Telefon: +36 (36) 523-700

Fax: +36 (36) 523-721

E-mail:ado@ph.eger.hu   

Ügyintéző neve

(az adóalany neve szerint)

Adónyilvántartási és Kivetési Csoport

 

Dr. Kincses Miklósné
Telefon: +36 (36) 523-724
E-mail: kincses.miklosne@ph.eger.hu

 

Dr. Bajzátné Pelyhe Anita adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 (36) 523-700 713. mellék

E-mail: bajzatne.anita@ph.eger.hu

 

Bereczné Pálfi Erika adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 (36) 523-700 806. mellék

E-mail: bereczne.erika@ph.eger.hu

 

Csáti Katalin adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 (36) 523-700 879. mellék

E-mail: csati.katalin@ph.eger.hu

 

Gulyás István adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 (36) 523-700 804. mellék

E-mail: gulyas.istvan@ph.eger.hu

 

Lippóczy Ildikó adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 (36) 523-700 807. mellék

E-mail: lippoczy.ildiko@ph.eger.hu

 

Mártonné Novák Andrea adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 (36) 523-700 817. mellék

E-mail: martonne.andrea@ph.eger.hu

 

Rózsahegyi Tamásné adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 (36) 523-700 816. mellék

E-mail: rozsahegyi.tamasne@ph.eger.hu

 

Trizna Mónika adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 (36) 523-700 813. mellék

E-mail: trizna.monika@ph.eger.hu

 

Vassné Parizsa Judit adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 (36) 523-700 820. mellék

E-mail: vassne.judit@ph.eger.hu

 

Balázs Eszter adóügyi ügyintéző

Telefon: +36 (36) 523-700 940. mellék

E-mail: balazs.eszter@ph.eger.hu

 < Vissza