2018. május 26. | Fülöp
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Idegenforgalmi adó bevallása

Létrehozva: 2014. március 10.  |  Utoljára frissítve: 2016. július 11.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

Idegenforgalmi adó bevallása 

Az ügy rövid leírása

Adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta

 

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 2013. január 1-jétől az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft.

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 31. § alapján adókötelezettség alól mentes:

  • a)      a  18. életévét be nem töltött magánszemély;
  • b)      a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
  • c)      a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
  • d)      aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja];
  • e)      az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

 Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adóbeszedésre kötelezett adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (nyomtatvány száma: „EGER1635") az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell a bevallást benyújtania.

 A vállalkozók és vállalkozások csak elektronikusan, a magánszemélyek elektronikusan vagy papír alapon nyújthatják be a bevallásaikat.

Kapcsolódó dokumentumok

Beszedett idegenforgalmi adóbevallás megtalálható ado.eger.hu elérhetőségen.

Kapcsolódó jogszabályok

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 58/2012. (XI.29.) és az idegenforgalmi adóról szóló 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete megtalálható az ado.eger.hu elérhetőségen.

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

A beszedett idegenforgalmi adót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlájára (12033007-00102883-02000002) kell teljesíteni.

Az idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie.  

Ügyintézést végző szervezeti egység

 

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

Adónyilvántartási és Kivetési Csoportja
3300 Eger, Dobó István tér 2.
Telefon: +36 (36) 523-700
Fax: +36 (36) 523-721
E-mail:ado@ph.eger.hu

 

Ügyintéző neve

 

(az adóalany neve szerint)

Dr. Kincses Miklósné
Telefon: +36 (36) 523-724
E-mail: kincses.miklosne@ph.eger.hu

 

Bereczné Pálfi Erika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 806. mellék
E-mail: bereczne.erika@ph.eger.hu

 

Balázs Eszter adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 940. mellék
E-mail: balazs.eszter@ph.eger.hu

 

Csáti Katalin adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 879. mellék
E-mail: csati.katalin@ph.eger.hu

 

Dr. Bajzáthné Pelyhe Anita adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700-713. mellék
E-mail: bajzatne.anita@ph.eger.hu

 

Gulyás István adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 804. mellék
E-mail: gulyas.istvan@ph.eger.hu

 

Lippóczy Ildikó adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 807. mellék
E-mail: lippoczy.ildiko@ph.eger.hu

 

Mártonné Novák Andrea adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 817. mellék
E-mail: martonne.andrea@ph.eger.hu

 

Rózsahegyi Tamásné adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 816. mellék
E-mail: rozsahegyi.tamasne@ph.eger.hu

 

Trizna Mónika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 813. mellék
E-mail: trizna.monika@ph.eger.hu

 

Vassné Parizsa Judit adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 820. mellék
E-mail: vassne.judit@ph.eger.hu

 

 < Vissza