2018. május 26. | Fülöp
12° calendar-image 29°
Eger.hu

Telekadó

Létrehozva: 2014. március 10.  |  Utoljára frissítve: 2016. január 15.

Ügyleírás


Ügytípus megnevezése

Telekadó ügyleírás

Az ügy rövid leírása

Telekadóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek. A telekadó utáni adókötelezettséget a Htv., valamint Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének az építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (IX. 29.) rendelete (Étör.) szabályozza.

 

Adófizetési kötelezettség a beépítetlen építési telek után keletkezik. A telekadó adókötelezettségének több együttes jogszabályi feltétele van:

-          telek vagy telekrész beépítetlensége és

-          belterületsége, valamint, hogy

-          az megfeleljen az építési telek fogalmának.

 

A Htv.52. § 16. pontja alapján teleknek minősül az építménnyel be nem épített földterület, ide nem értve

a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,

b) a külterületen fekvő termőföldet,

c) a tanyát,

d) a közút területét,

e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,

f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,

g) a halászatról és horgászatról szóló törvény szerinti víztározó területét,

h) az erdőt,

i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet;

 

Építési telek: az olyan beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott, magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető építési telek, amely az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 33.§-ában szabályozottak szerint épülettel - feltételekkel, vagy feltételek nélkül - az adóév első napján beépíthető.

 

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben a telek ingatlan az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal, kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

 

2014. január 1-től a magánszemély tulajdonost  adómentesség illeti meg a  tulajdonában lévő beépítetlen  telek után. 2015. január 1-től pedig megszűnik a telekadó fizetési kötelezettség Heves megye székhelyén.

 

 

Az Art. 164. § (1) bekezdése alapján a helyi adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást kellett volna tenni, illetve bevallás hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor az adó megállapításhoz való jog elévüléséig kevesebb, mint hat hónap van hátra.

 

Mentes az adó alól:

 • a) az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
 • b) a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja,
 • c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
 • d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

 (1) Az adókötelezettség

 • a) a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján,
 • b) a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,
 • c) erdőnek minősülő telek esetében
 • ca) a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy
 • cb) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését
 • követő év első napján
 • d) a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,
 • e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján
 • keletkezik.

(2) Az adókötelezettség

 • a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,
 • b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a
 • ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,
 • bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének
 • utolsó napján,
 • c) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,
 • d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján,
 • e) a telek építménnyel való beépítése félévének utolsó napján
 • szűnik meg.

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező - (1)-(2) bekezdésben nem említett - változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

 

Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

 

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz (Adó Iroda) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján (adóév január 1.) fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül (pl.: 2013. évi változást 2014. január 15-ig) lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.  

Ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a telekadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését – a Htv. 42/C. §-ában foglaltak kivételével -, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.

Az ügy kérelemre indul, a bevallás benyújtható papír alapon vagy elektronikusan. 2014. január 1-től vállalkozók csak elektronikusan indíthatnak bevallást, önellenőrzést.

Kapcsolódó dokumentumok

Telekadó bevallás és önellenőrzés űrlapok megtalálhatóak ado.eger.hu elérhetőségen.

Kapcsolódó jogszabályok

Helyi adókról szóló törvény 1990. évi C. törvény és az építményadóról és telekadóról szóló 60/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet megtalálható az ado.eger.hu elérhetőségen.

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.  

Fizetési határidő és számlaszám

A telekadót az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Telekadó Számlájára (12033007-00102883-01700008) kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda

Adónyilvántartási és Kivetési Csoportja

3300 Eger, Széchenyi u. 2.

Telefon: +36 (36) 523-700

Fax: +36 (36) 523-721

E-mail:ado@ph.eger.hu   

ügyintéző neve

(az adóalany neve szerint)

 

Adónyilvántartási és Kivetési Csoport       

 

Dr. Kincses Miklósné
Telefon: +36 (36) 523-724
E-mail: kincses.miklosne@ph.eger.hu

 

Dr. Bajzáthné Pelyhe Anita adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 713. mellék
E-mail: bajzatne.anita@ph.eger.hu

 

Bereczné Pálfi Erika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 806. mellék
E-mail: bereczne.erika@ph.eger.hu

 

Buda Zsoltné adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 940. mellék
E-mail: buda.zsoltne@ph.eger.hu

 

Csáti Katalin adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 879. mellék
E-mail: csati.katalin@ph.eger.hu

 

Gulyás István adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 804. mellék
E-mail: gulyas.istvan@ph.eger.hu

 

Lippóczy Ildikó adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 807. mellék
E-mail: lippoczy.ildiko@ph.eger.hu

 

Mártonné Novák Andrea adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 817. mellék
E-mail: martonne.andrea@ph.eger.hu

 

Rózsahegyi Tamásné adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 816. mellék
E-mail: rozsahegyi.tamasne@ph.eger.hu

 

Trizna Mónika adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 813. mellék
E-mail: trizna.monika@ph.eger.hu

 

Vassné Parizsa Judit adóügyi ügyintéző
Telefon: +36 (36) 523-700 820. mellék
E-mail: vassne.judit@ph.eger.hu

 

 < Vissza