2017. április 25. | Márk
calendar-image 21°
Eger.hu

Pályázati felhívás

Létrehozva: 2016. július 05.  |  Utoljára frissítve: 2016. július 05.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok nyílt versenyeztetési eljárás során történő értékesítését az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015.(X.30.) rendelet alapján az alábbiak szerint:


(összegek forintban értendők)

Cím

 

Hrsz

 

Funkció

 

Alapterület

m2

Forgalmi érték

(nettó ár)

Induló legalacso-

nyabb vételi ár

(nettó ár)

Pályázati

biztosíték

Licites eljárás

időpontja

 

 

3300 Eger

Bajcsy-Zs.

u. 15.

4946/A/1

üzlet

576

 

 

65.600.000

 

 

65.600.000

 

 

6.560.000

 

 

2016.07.26.

09:00

4946/A/7

üzlet-

helyiség

96

4946/A/8

pince-

helyiség

210

3300 Eger

Deák Ferenc

út 49.

 

6795

kivett

beépítetlen

terület

 

2348

 

28.800.000

 

28.800.000

 

2.880.000

 

2016.07.26

09:30

3300 Eger

Dobó tér 1.

I/9.

 

4908/A/17

 

lakás

 

101

 

21.200.000

 

21.200.000

 

2.120.000

 

2016.07.26

10:00

 

A Pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása nyilvános közét útján történik.

 

Közzététel módja:
Az Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája, Eger város honlapja, Városi Televízió Képújsága, Szuperinfó.

 

Licites eljárás helye:
       3300 Eger, Dobó tér 2. II. számú tárgyaló

 

Eredményhirdetés helye és ideje:
       a licit eredménye azonnal kihirdetésre kerül.

 

Szerződéskötés:
       az eredményhirdetéstől számított 30 munkanapon belül

 

A licitlépcső:
      10.000,- Ft.

 

Az ajánlatok értékelési szempontja:
      a legmagasabb összegű vételár.

 

Elővásárlási jog: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 14.§ (2) bekezdése alapján
„(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg."
(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.
E törvényi rendelkezések értelmében az 5 millió forint forgalmi értéket elérő ingatlanok esetén minden más jogosultat megelőzően az államot elővásárlási jog illeti meg.

 

A licites eljáráson történő indulás feltétele a táblázatban található pályázati biztosíték befizetése, ami egyben az induló nettó legalacsonyabb áron történő ajánlattételnek is minősül a pályázó részéről. A befizetést az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12033007-00102883-00100003 számú számlaszámára kell teljesíteni 2016. július 25-én 1200 óráig.

 

Az ingatlan megtekintése:

Az ingatlan megtekintése telefonos egyeztetés alapján lehetséges a 06-36/523-732-es telefonszámon.

 

Az Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult az eljárás soron következő helyezettjével szerződést kötni.

 

Ajánlati kötöttség: a szerződéskötés napjáig fennáll. Amennyiben a szerződéskötésre a nyertes pályázó érdekkörébe tartozó okból ezen idő alatt nem kerül aláírásra úgy a pályázati biztosíték a kiírót illeti meg.

 

A teljes vételár megfizetése:
- egy összegben történő megfizetés esetén a szerződéskötéstől számított 15 napon belül,
- hitel igénybevétele esetén szerződéskötéstől számított 90 napon belül.

 

Amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, valamint a választott hitelintézet által az adásvételi szerződésre előírt tartalmi elemekről szóló tájékoztatást a licit kezdetén bemutatni.

 

Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha:
- a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy beszámításra kerül,
- az ajánlattevő a licit megkezdését követően a licitálástól visszalép,
- az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja,
- a szerződésnek a felhívásban megjelölt időn belüli megkötése neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

 

Az ajánlattevő a licit kezdetén az alábbi dokumentumokat köteles bemutatni a licit vezetőjének:

- társas vállalkozás esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és aláírási címpéldányát legalább egyszerű másolatban,
- ha az ajánlattevő nem személyesen vesz részt a liciten (nem saját nevében licitál), akkor közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt képviseleti meghatalmazást,
- amennyiben az ajánlattevő a vételárat banki hitel igénybevételével kívánja kiegyenlíteni, szükséges az erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata
- egyéni vállalkozó esetében esetében vállalkozói igazolvány hitelesített másolati példányát, vagy igazolást a regisztrációról,
- magánszemély esetében személyazonosság igazolására szolgáló dokumentumait,
- a pályázónak igazolnia kell, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé nincs tartozása. (Ennek igazolása az Önkormányzat részére benyújtott írásbeli nyilatkozat útján történik.)
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben az ott előírt cégszerűen aláírt nyilatkozat. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 1 Melléklet 21.4. pontja szerint

 

A licit egyéb feltételeit az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 35/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet és annak 1. melléklete tartalmazza.

< Vissza