2021. március 02. | Lujza
Eger.hu

Feladata és hatásköre

Létrehozva: 2014. november 20.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre


EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI BIZOTTSÁGA
RÉSZLETES FELADATÁRÓL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL

 

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:

1. a köznevelési megállapodások megkötése,
2. a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási koncepció,
3. az egészségügy területét érintő koncepciók,
4. a lakáspolitika irányelvei.

II. A Közgyűlésre kizárólag a Bizottság által benyújtandó előterjesztés:

1. lakásgazdálkodást érintő önkormányzati rendelet

III. A bizottság saját hatáskörben hozott döntései:

1. Jóváhagyja a nevelési intézmény továbbképzési programját, értékelését, módosítását, ha a meghozandó döntés költségvetési pénzügyi kihatással nem jár.

2. Dönt lakáscsere iránti kérelmekről.

3. Dönt a lejárt határidejű bérleti jogviszony hosszabbítási kérelmekről.

4. Dönt az állami intézményfenntartó központnak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (4) h. pontjában meghatározott döntéseihez szükséges működtető önkormányzati véleményről.

5. Dönt az óvodába jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

6. Dönt az Arany János Tehetséggondozó Programban Eger város képviseletében részt vevő tanulók tanévenkénti támogatásáról.

IV. A bizottság további feladatai:

1. Véleményezi az önkormányzat költségvetési folyamatait, különös tekintettel a feladatkörébe tartozó intézményekre, az ágazat költségvetési pénzeszközeire.

2. Véleményezi a feladatkörébe tartozó intézmények létesítését, átszervezését, megszüntetését, valamint profiljuk meghatározását.

3. Véleményezi a feladatköréhez tartozó intézmények vezetői állásának pályázatait, a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő intézkedéseket, vezetői állás betöltését, felmentést.

4. Véleményezi a feladatköréhez tartozó ágazati kitüntetések és díjak odaítélését.

A. Köznevelés területén:

1. Véleményezi:
1.1. a köznevelési ágazatot érintő stratégiai dokumentumok módosítását, kiegészítését,
1.2. az éves költségvetésben jóváhagyott köznevelési célú pénzeszközök felhasználását,
1.3 a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos javaslatokat,
1.4. a köznevelési koncepciót.

2. Együttműködik a köznevelés területén működő intézményfenntartókkal

B. Egészségügy területén:

1. Javaslatot tesz:
1.1. a rendelők telephelyeinek kijelölésére és a működtetéssel kapcsolatos döntésekre.
1.2. a költségvetésben meghatározott egészségügyi fejlesztési előirányzatok felhasználására.
1.3. az egészségügyi közszolgáltatások működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő átadására más önkormányzat, vagy nem önkormányzati szolgáltató részére.
1.4. az egészségügyet érintő önkormányzati rendeletekre.

2. Javaslatot tesz az ellátások nyújtásához szükséges intézményi keretek meghatározására.

3. Részt vesz szakmai felszereltségük és műszaki állapotuk ellenőrzésében.

4. Véleményezi a közgyűlés más bizottságainak intézkedéseit, előterjesztéseit az egészségügy szempontjából.

5. Közreműködik az egészségügy területét érintő városi koncepciók kidolgozásában.

6. Együttműködik az egészségügy területén működő civil szervezetekkel, javaslatot tesz a támogatásukra.

7. Együttműködik a város lakosságát érintő egészségügyi kérdésekben más egészségügyi szolgáltatókkal, a szolgáltatók fenntartóival, valamint a betegek érdekvédelmi szervezeteivel és a betegjogi képviselővel.

8. Előzetesen véleményezi az egészségügyi alapellátási feladatokat, a nem alkalmazotti jogviszonyban ellátó háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötendő szerződéseket.

C. Szociális és gyermekjóléti ellátások, szolgáltatások területén:

1. Javaslatot tesz
1.1. a szolgáltatások telephelyeinek kijelölésére és a működtetéssel kapcsolatos döntésekre.
1.2. a szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott pénzbeli, természetbeni ellátások és személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybevételére és azok térítési díjaira vonatkozó helyi szabályozásra.
1.3. a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közszolgáltatások működtetésének feladat-ellátási szerződéssel történő átadására más önkormányzat, vagy nem önkormányzati szolgáltató részére.

2. Javaslatot tesz a szolgáltatások nyújtásához szükséges intézményi keretek meghatározására.

3. Részt vesz szakmai felszereltség és műszaki állapot ellenőrzésében.

4. Véleményezi a polgármester által első fokon hozott határozata ellen benyújtott fellebbezéseket.

5. Közreműködik a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási koncepció, és az esélyegyenlőségi terv kidolgozásában.

6. Együttműködik a szociális gondoskodás és a gyermekvédelem területén működő civil szervezetekkel, javaslatot tesz a támogatásukra.

7. Véleményezi a közgyűlés más bizottságainak intézkedéseit, előterjesztéseit szociális és gyermekvédelmi szempontból.

8. Együttműködik a város lakosságát érintő szociális és gyermekjóléti kérdésekben más szolgáltatókkal, a szolgáltatók fenntartóival, valamint az ellátottak érdekvédelmi szerveivel, és az ellátottak jogi képviselővel.

D. Lakásügy területén

1. Közreműködik a lakáspolitika irányelveinek alakításában.

2. Véleményezi a lakásokkal kapcsolatos költségvetési előirányzatokat.

3. Részt vesz a bérlakás építési program előkészítésében.

4. Részt vesz a bérlakások hasznosításával kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítésében.

5. Véleményezi a lakások bérbeadásának, a lakáshoz jutás támogatásának önkormányzati feltételrendszerét meghatározó szabályozását.

6. Javaslatot tesz a helyi lakáscélú támogatások odaítélésére.

7. Javaslatot tesz az önkormányzati bérlakáshoz jutók névjegyzékére.

8. Javaslatot tesz szociális lakbér megállapítása vagy elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására.

9. Felmentést ad – Nyugdíjasházi bérlők esetén – a házastársak egyikének a nyugdíjkorhatár betöltése alól.

 < Vissza