2021. március 02. | Lujza
Eger.hu

Feladata és hatásköre

Létrehozva: 2014. november 20.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02.

Közzétételi egység: a szerv alaptevékenysége, feladat és hatásköre


 

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
VÁROSIMÁZS BIZOTTSÁGA
RÉSZLETES FELADATÁRÓL ÉS HATÁSKÖRÉRŐL

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:

1. a város kulturális koncepciója,

2. az idegenforgalmi és marketing koncepció,

3. nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó stratégia.,

4. az ifjúságpolitikai koncepció,

5. a testnevelési- és sportkoncepció.

II. A Bizottság saját hatáskörben hozott döntései

1. Dönt az éves költségvetésben jóváhagyott Kulturális Alap felosztásáról.

2. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti és közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát.

3. Jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét.

III. A Bizottság további feladatai:

Együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.

A. Kulturális területen:

1. véleményezi:
1.1. az önkormányzati tulajdonban lévő kulturális, közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok éves gazdálkodásáról készített beszámolót, közhasznú jelentését és üzleti tervét, javaslatot tesz a vezető tisztségviselő személyére,
1.2. az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti, közművelődési intézmények alapító okiratát,
1.3. az önkormányzat által fenntartott kulturális, művészeti, közművelődési intézmények költségvetését,
1.4. az önkormányzati tulajdonban lévő kulturális közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaságok ügyvezetői bérfejlesztésének, prémium feladatainak megállapítását, a prémiumfeladatok kiértékelését és annak kifizetését,
1.5. az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagokra tett javaslatot,
1.6. az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények éves munkatervét,
1.7. a város arculatát alakító rendezvények tervét és költségvetését.
1.8. a művészeti intézményekkel kötendő fenntartói megállapodásokat.

2. Javaslatot tesz:
2.1. kulturális, közművelődési intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, valamint profiljuk meghatározására,
2.2. a kulturális, művészeti, közművelődési intézmények igazgatóinak, vezetőinek megbízására, kinevezésére,
2.3. művészeti támogatások, ösztöndíjak és pályázatok odaítélésére.
2.3. kulturális, művészeti és közművelődési díjak, irodalmi pályázatok díjának odaítélésére.

3. Részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok kulturális programjainak tervezésében.

B. Idegenforgalmi területen:

1. Véleményezi
a. a településfejlesztési stratégiákban megfogalmazott célokat, különös tekintettel azok város- és idegenforgalmi marketingre gyakorolt hatásukat illetően,
b. a turisztikai nagyrendezvények szervezőinek éves terveit, javaslatot tesz a kiemelkedő turisztikai események és attrakciók támogatására,
c. a vendéglátó-ipari előkertek, teraszok utcaképi megjelenésére, üzemeltetési feltételeire vonatkozó előterjesztéseket,
d. a piacokról szóló előterjesztéseket

2. Javaslatot tesz
2.1. az idegenforgalmi adó mértékére,
2.2. az idegenforgalom területén adható kitüntetések odaítélésére.

3. Együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén működő szervezetekkel, különösen a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezettel, az önkormányzati intézményekkel és más szervezetekkel a feladatkörét érintő ügyekben.

4. Kapcsolatot tart fenn a Térségi és Regionális TDM szervezettel, a kistérségi önkormányzatokkal.

5. Együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén tevékenykedő civil szervezetekkel, különösen a vendéglátás, a szállásadás, a szőlőművelés, a borgasztronómia, valamint az idegenvezetők szervezeteivel.

C. Nemzetközi kapcsolatok területén:

1. Véleményezi:
1.1. a külügyi szabályzatot
1.2. a nemzetközi kapcsolatok éves feladattervét
1.3. a nemzetközi kapcsolatok éves beszámolóját.

2- Javaslatot tesz
2.1. testvérvárosi programokra, új testvérvárosi kapcsolatok létesítésére
2.2 a határon túli magyarságot érintő kapcsolatokra és
2.3. egyéb nemzetközi ügyekre.

3. Együttműködik:
3.1. a városban működő nemzetközi érdekeltségű cégekkel,
3.2. a feladatköre területén működő civil és más szervezetekkel.

D. A sport és ifjúsági területen:

1. Koordinálja a városi ifjúságpolitikai koncepció előkészítését.

2. Képviseli az önkormányzatot gyermek és ifjúsági ügyekben.

3. Elősegíti a város ifjúságának a közéletbe történő bevonását, az ifjúsági szervezetek működési feltételeinek megteremtését.

4. Javaslatot tesz ifjúsági projektek kidolgozására és megvalósítására.

5. Javaslatot tesz a gyermek és ifjúsági korosztályt szolgáló intézmények vezetői álláshelyének betöltésére.

6. Elősegíti a helyi ifjúsági közösség fejlesztését.

7. Segíti és koordinálja a diák- önkormányzatok munkáját.

8. Javaslatot tesz a városban működő önkormányzati fenntartású sportlétesítmények vezetői álláshelyének betöltésére.

9. Javaslatot tesz testnevelés és sportcélú támogatások, díjak és pályázatok, továbbá sportkitüntetések odaítélésére.

10. Javaslatot tesz a minőségi szakosztályok éves támogatására.

11. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a sportcélú támogatásokra benyújtott pályázatok elbírálására

12. Véleményezi a testnevelést és sportot érintő bizottsági és közgyűlési előterjesztéseket.

E, A városi emlékhelyekkel kapcsolatban:

1. Egri építmények, szobrok, egyedi tájértékek történelmi vagy nemzeti emlékhellyé nyilvánításának kezdeményezése a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján a kijelölt miniszter valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság felé.
2. Emlékhely, emlékjel kialakításának kezdeményezése, létesítési feltételeinek meghatározása, dokumentációk értékelése és a telepítésről szóló döntés meghozatala

 < Vissza