Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

Adófizetési határidő: 2013. szeptember 15.

Létrehozva: 2013. augusztus 21.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Az Egri Adózók rövidesen megkapják az adófolyószámla kivonatokat


Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága (továbbiakban: adóhatóság) 2013. augusztus 13-tól kezdi meg az adófolyószámla-kivonatok kiküldését. Annak érdekében, hogy az adózók pontosan és időben tudják fizetni a 2013. év szeptemberében esedékes helyi adóikat és a gépjárműadót - a törvény által előírt határidőt (október 31.) megelőzve - az érintettek még augusztus hóban kézhez kapják az egyenleg-értesítőket. Az adóhatóság adatai szerint, mintegy 36 ezer adózó kapja kézhez a folyószámla-egyenleg értesítőjét, melyekben összesen éves szinten több mint 4 976 millió forint már esedékes tartozás, illetve később esedékes követelés van számszerűsítve. Ennek nagy része az önkormányzatot megillető helyi adóbevétel, ám szép számmal találhatóak olyan adók (pl.: gépjárműadó) vagy közigazgatási eljárási illetékek, különféle hatóságok meg nem fizetett bírságai (pl.: adók módjára behajtandó közigazgatási bírság), amik részben vagy egészben a központi költségvetést bevételét képezik.

 

Az adóztatási tevékenységhez kapcsolódó folyószámla kivonatok és késedelmi pótlék-értesítők kiküldése az adóhatóság és az adózók közötti egyeztetések egyik éve óta meghatározó eleme. A folyószámla az adózók költségvetési kapcsolatainak a nyilvántartása, mely adózónként és ezen belül adónemenként tartalmazza azokat az adatokat, melyekből megállapítható, hogy az adózók milyen gyakorisággal tettek eleget bevallási illetve egyéb előírt kötelezettségüknek és ezeket pénzügyileg milyen összegben teljesítették. Az adóhatóság az adózó adókötelezettségeit, valamint az arra teljesített befizetéseket és kiutalásokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 43.§ (1) bekezdése alapján az adózó adószámláján tartja nyilván. Az adózó kötelezettségeit a bevallások az adóhatóság vagy más hatóság határozata alapján, a befizetéseket és a kiutalásokat pedig a pénzintézet, illetve a posta bizonylatai alapján kell nyilvántartania. Az adóhatóság annak érdekében, hogy az adózók felül tudják vizsgálni az adózással kapcsolatos teendőiket az adókötelezettségeket, valamint a befizetéseket és a kiutalásokat az adószámlán adónként évente kimutatja. Az Art. 43.§ (8) bekezdése alapján, ha az adószámla 1000 forintot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutat, az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózók részére az adóév október 31-ig értesítést ad ki. Egerben az alacsony összegű helyi adókötelezettségek miatt már a 100 forintnál magasabb tartozásokról, túlfizetésekről is értesülnek az adózók.

 

A folyószámla kivonatok kiküldésének célja kétirányú, egyrészttájékoztatnakaz aktuális pénzügyi helyzetről, másrészt tájékoztatnak a 2013. szeptember 16-ig fizetendő adórészekről. Ezzel a szolgáltatással az adózók pénzt is spórolhatnak, hiszen a tartozást mielőbb rendezőknél tovább nem nő a késedelmi pótlék összege. Tekintettel arra, hogy legkésőbb 2013. szeptember 16-ig fizetni kell a helyi adók, gépjárműadó második félévi részletét, így a folyószámla alapján pontosan tájékozódhatnak az érintettek erről is és a később esedékes fizetési kötelezettségekről is.Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az előírt adókat a jelzett határidőkig az adózó köteles megfizetni. Az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. Az adótartozás után felszámított pótlék, egyéb költségek a tartozásra vonatkozóan, és azzal egyidejűleg kerül behajtásra.

 

A kivonat külön részletezi az 100 forintot meghaladó:

  1. a meglévő adótartozásokat (kézhezvételekor fizetendő megjegyzéssel);
  2. a 2013. szeptembert 16-ig esedékessé váló adóösszegeket, valamint
  3. egyéb, eltérő esedékességi határidővel fizetendő adóösszegeket.

A folyószámla kivonat egyik célja, hogy egyeztetési lehetőséget biztosít az adózók számára. Az adózónak érdemes az adóhatósági nyilvántartás adatait tartalmazó kivonatot és a saját nyilvántartás adatait tételesen leegyeztetni. Amennyiben szükséges a későbbiekben jelzett módon az adóhatóságtól felvilágosítás is kérhető. A folyószámla kivonat „bevallási oldalán" szereplő tételek ellenőrzése az adózó birtokában lévő bevallás, határozat és kivonat összesítésével végezhető el, amely során leginkább azt szükséges vizsgálni, hogy a könyvelt adatok megfelelnek-e az adózó által beadott bevallásban foglaltaknak, illetve a kibocsátott határozatokban szereplő előírásoknak. A „pénzforgalmi oldal" adatainak egyeztetésénél a befizetési, utalási bizonylatokat célszerű összevetni a kivonaton szereplő adatokkal. Az adózónak azt kell megvizsgálnia, hogy befizetéseinek összesítése megfelel-e az általa teljesített tételekkel. Nagyobb körültekintést igényel, ha befizetését nem az adott adónemre, hanem más adónemre teljesítette, de az utóbb átvezetésre került. Amennyiben az egyeztetés során az adózó azt állapítja meg, hogy a folyószámla kivonat adatai megegyeznek a saját nyilvántartásának az adataival és ott olyan tartozása áll fenn, amelyet a kivonat kézbesítéséig még nem fizetett meg, akkor a pénzügyi rendezésről haladéktalanul intézkednie kell a további késedelmi pótlék felszámítása és a végrehajtási eljárás és költség elkerülése érdekében.

 

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók befizetéseiket belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással kötelesek teljesíteni. A számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetési kötelezettségeiket postai készpénz-átutalási megbízással (csekk), vagy lakossági folyószámlájukról banki átutalással teljesíthetik. Az idéntől az adóhatóság ügyfélszolgálatán bankkártyával is teljesíteni lehet az adófizetést. Az adózó a fennálló tartozását nemcsak befizetéssel, hanem adónemek közötti átvezetéssel is rendezheti, ha a folyószámlán a tartozásos adónemen túl, egy másik adónemben elegendő túlfizetése van. Az adóhatóság a fennmaradó összeget csak akkor térítheti vissza, ha a befizetőnek nincs nyilvántartott adó vagy adók módjára behajtandó köztartozása.

 

Előfordulhat az is, hogy az adózó a kivonat egyeztetése során az adóhatóság és a saját nyilvántartásában szereplő adatok között eltérést állapít meg. Ha ez abból ered, hogy az adózó nem vallotta be az „adótárgyakban" (pl.: vásárlás, értékesítés, öröklés miatt) vagy adókötelezettségben bekövetkezett változásokat, akkor, az adónemet érintően a bevallást illetve önrevíziós bevallást mielőbb pótolnia kell. Ha az eltérés korrekciójára az adóhatóság hivatott, mert az adózó birtokában olyan bizonylat van, ami befolyásolja a fizetés nagyságát, úgy az észrevételét, annak részletes megjelölésével azt elsősorban írásban szíveskedjék megtenni. Az eltérést alátámasztó bizonylatokat az adóhatóságnál be kell mutatni, illetve azok másolatát csatolni kell az észrevételhez. A folyószámla-kivonaton szereplő adatokkal kapcsolatos észrevételét az adózó személyesen, illetőleg írásos észrevétel megküldésével is megteheti. Az adózó a folyószámlájával, illetve kivonattal kapcsolatosan egyedi tájékoztatást telefonon is kaphat, ehhez a fontosabb azonosító adatokat közölnie kell, illetőleg az adóhatóság ellenőrző kérdésére is választ kell adnia.

 

Ha Ön egyéni vagy társas vállalkozó, úgya 2012. évi iparűzési adóbevallása vagy bejelentkezése alapján, 2013. évben előleget kell fizetnie. A vállalkozóknak lehetőségük van arra, hogy (Art. 42. § (2)) az előleg módosítását (csökkentését) kérjék, ha számításaik szerint a várható adó összege nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Az előleg módosítását kizárólag az esedékesség (2013. szeptember 16-a) előtt benyújtott kérelemben - űrlapon a honlapon megtalálható- lehet kérni.Ha utóbb kiderül, hogy a kérelem jogosulatlan volt, úgy az adózó mulasztási bírság megfizetésére is köteles.

 

Tájékoztatjuk T Adózóinkat, hogy mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak lehetőségük van - a törvény által szabályozott módon - fizetési könnyítés igénybevételére, ha az adóhatóság által jogerős határozatban előírt fizetési kötelezettségeiket valamilyen okból az esedékesség időpontjáig nem, vagy csak részben tudja teljesíteni. A feltételek fennállása esetén (pl.: a tartozás keletkezése a kérelmezőnek nem róható fel, az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető, ingó, ingatlan fedezet rendelkezésre áll stb.) fizetési halasztás, részletfizetés, mérséklés engedélyezésére van mód, amely kizárólag az Ön kérelemére történhet. Általában az adóhatóság a kedvezmény megadását feltételhez köti. Erre a célra különféle űrlapok vannak rendszeresítve, melyek a honlapról letölthetőek. A magánszemélyeknek illetékmentes más esetében illetékköteles kérelmeket benyújthatják postai úton vagy személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában. A beérkezett kérelmekre az adóhatóság a benyújtástól számított 30 napon belül hozza meg döntését.

 

Ügyfélfogadás helye: 3300 Eger, Kossuth u. 10. földszint.

Ügyfélfogadási időpontok: Kedd: 09.00-16.00; Szerda: 09.00-17.00; Csütörtök: 09.00-16.00.

Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda, 3300 Eger, Dobó tér 2.

Általános telefonszám: +36 (36) 523-700

Honlap: www.eger.hu/adougyek vagy eger.hu/adougyek illetve az ado.eger.hu

E-mail: ado@ph.eger.hu

 

Az adófolyószámlán nyilvántartott adatokból összeállított folyószámla kivonatok sok esetben olyan körülményekről is információkról nyújtanak, amelyekről a T. Adózóknak nem volt tudomásuk (pl.: tértivevényes levelet szándékosan nem vettek át), illetve tévesen értelmezték (pl.: adótárgyak /gépjárművek, ingatlanok/ évközi eladása) adókötelezettségeiket. Mindezek alapján a kivonatok pontos értelmezése az adózók jogos érdeke, melyhez önkormányzati adóhatóságunk minden segítséget megad.

 

Köszönjük segítő együttműködésüket.

 

Eger, 2013. augusztus 12.

 

Dr Kovács Luca Jegyző megbízásából:

KORSÓS LÁSZLÓ

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Adó Iroda Vezetője

 

Adóhatóságunk tájékoztatja, hogy a központi és helyi jogszabályokról, bevallási nyomtatványainkról, kérelem űrlapjainkról, tájékoztatóinkról, valamint egyéb más információinkról az www.eger.hu/adougyek vagy eger.hu/adougyek illetve az ado.eger.hu elérhetőségen tájékozódhat.< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!