Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 19. | Ivó

Munkavállalók mentessége idegenforgalmi adóban

Létrehozva: 2024. március 05.  |  Utoljára frissítve: 2024. március 05.

Egyre gyakrabban fordulnak elő olyan esetek Egerben is, hogy olyan munkavállalók (akár külföldiek is) laknak (vendégéjszakákat töltenek) a szálláshelyeken, akik nem Egerben végeznek munkát, hanem más önkormányzatok illetékességi területén (Demjén, Egerszalók, Gyöngyöshalász, Maklár stb.) lévő gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál dolgoznak.


Ezen a társaságoknak Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felé iparűzési adókötelezettségük nincs, hiszen itt Egerben székhelyük, telephelyük és Htv. szerinti telephelyük sincs. Nekik keletkezik-e idegenforgalmi adófizetésük, vagy sem?

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) „2. Idegenforgalmi adó" fejezete (30.§-34.§) foglalkozik az adónem szabályozásával. A Htv. 30. § (1) bekezdésének a) pontja szerint főszabály, hogy idegenforgalmi adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Eger MJV önkormányzatának illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A tényleges idegenforgalmi adófizetési kötelezettséget az dönti el, hogy az idegenforgalmi adó alól – a Htv. alapján – mentességet élvezők körébe (Htv. 31.§) az említett nem állandó egri lakos személy beletartozik-e vagy sem. A Htv. 52.§ 21. pontja értelmében állandó lakos: aki a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik Eger MJV önkormányzatának illetékességi területén. Vendégéjszaka alatt pedig a településen vendégként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra időtartamot kell érteni (Htv.52.§ 30. pontja).

 

A fentiek alapján fontos összefüggés, hogy az idegenforgalmi adókötelezettség akkor áll elő, ha Egerben – a közhiteles lakcím-nyilvántartás szerinti – lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező magánszemély legalább egy vendégéjszakát eltölt, azaz „idegenként" vagy „turistaként" itt tartózkodik egy vendégéjszaka erejéig.

 

Az idegenforgalmi adó alól – a Htv. alapján – mentességet élvezők körét a törvény 31. §-a rögzíti. A hivatkozott jogszabály c) pontja értelmében az adókötelezettség alól mentes lehet az Eger MJV területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély. Ebből következően a vállalkozót, illetve annak alkalmazottját akkor illeti meg idegenforgalmi adóban mentesség Eger MJV-ban, ha itt a vállalkozónak (amely lehet szervezet és magánszemély egyaránt) Htv. szerinti székhelye, telephelye van, illetve az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó iparűzési tevékenységet folytat. Ennélfogva az idegenforgalmi adó alóli mentesség egyrészt azt a magánszemély vállalkozót illeti meg, aki a szálláshelye fekvése szerinti település illetékességi területén (Egerben) székhellyel, telephellyel rendelkezik (a Htv. 37. §-a szerinti ott vállalkozási tevékenységet végez), másrészt azt a munkavégzés céljából településen tartózkodó magánszemélyt, aki a településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozó munkavállalója.

 

A fenti rendelkezésnek az volt a bevezetéskor a célja, hogy mentességet biztosítson azon vállalkozónak, a vállalkozó munkavállalójának, amely vállalkozó a településen már iparűzési adó formájában teljesítette helyi adókötelezettségét, azaz a településen folyó vállalkozási tevékenység ne váltson ki közvetetten egy másik adóban (az idegenforgalmi adóban) is adókötelezettséget.

 

Fontos továbbá, hogy a munkavállaló magánszemély esetében alkalmazandó mentességi rendelkezés szűken értelmezendő. Egyrészt a szállás tényleges helye és a munkavégzés helye egyazon önkormányzat illetékességi területén kell, hogy fellelhető legyen, másrészt pedig az is elvárás, hogy a munkavégzés helye szerinti településen a munkáltató vállalkozó rendelkezzen székhellyel, telephellyel.

 

Az idegenforgalmi adó alóli mentességa Htv. rendelkezése alapjánnem illeti meg azt a munkavállalót, akit munkáltatója a tényleges munkavégzés helyszínétől eltérő településen szállásol el (még akkor sem, ha a tényleges munkavégzés szerinti településen elszállásolásra alkalmas hely egyáltalán nincs, vagyis a kényszer szüli a más településen való elszállásolást), illetve azt sem, akinek a munkáltatója sem székhellyel, sem telephellyel nem rendelkezik az elszállásolás helye szerinti településen. E tekintetben irreleváns az a körülmény, hogy a vállalkozó munkavállalói munkavégzési célból szállnak meg a ténylegesen munkavégzés helyétől eltérő, számukra idegen – nem lakó- illetve tartózkodási helyük szerinti – településen és annak sincs jelentősége, ha például egy megrendelő, akinél az ott alkalmazásban nem álló munkavállaló munkát végez, rendelkezik az elszállásolás helye szerinti településen székhellyel vagy telephellyel.

 

A Htv. 52. § 31. pont g) alpontja szerint 2024. január 1-jétől telephely jön létre a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaerő-kölcsönzést végző vállalkozó esetén annak az önkormányzatnak az illetékességi területén, ahol a vállalkozó által kölcsönzött munkavállalók az adóéven belül összesen legalább 21 000 óra időtartamban munkát végeznek.

 

Amennyiben a munkavégzés nem Eger városában, hanem a környező önkormányzatok illetékességi területén valósul meg, a Htv. 31. § c) pontja szerinti mentesség alkalmazásának nincs helye, hiszen a szállás helye és a munkavégzés helye nem ugyanazon önkormányzat illetékességi területén található.

 

Összefoglalva: a Htv. 31. § c) pontja szerinti mentesség nem alkalmazható, idegenforgalmi adókötelezettsége keletkezik azon munkavállalóknak, akik Eger Megyei Jogú Város illetékességi területén nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltöltenek és Egerben székhellyel és telephellyel nem rendelkeznek és maga a munkavégzés sem Egerben folyik. Ebből, továbbá a Htv. 34. §-ából és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2. melléklet II. alcím A) pont 3) alpontjából és 3. melléklet II. alcím A) pont 3) alpontjából következően a szállásadókat, illetve a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosultakat idegenforgalmi adó beszedési, bevallási és befizetési kötelezettség terheli.

 

Az adómentesség értelemszerűen azon egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő magánszemélyekre, illetve a jogi személyként/egyéb szervezetként működő vállalkozások munkavállalóira vonatkozik csak, akik iparűzési tevékenység végzés okán tartózkodnak (vendégéjszakát eltöltve) nem állandó lakosként Egerben. Az adómentesség feltétele, hogy az adóköteles iparűzési tevékenységvégzés helye és a vállalkozó vagy/és munkavállalója elszállásolása (pl.: hotelben, panzióban, egyéb-, illetve magánszálláshelyen) azonos település legyen.

 

Az önkormányzati adóhatóság a mentességi jogcímeket 5 évre visszamenőlegesen ellenőrizheti, így az adóbeszedésre kötelezett nyilvántartásában egyértelműen el kell különüljön az adóköteles, illetve az adómentes adóalanyok köre, az egyes adómentességek jogcíme. Fontos kitétel, hogy a mentességi feltétel teljesülését alátámasztó iratokat, bizonylatokat is meg kell őrizni.

 

Eger, 2024. március hó.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!