Ugrás a fő tartalomhoz
2024. április 18. | Andrea

Iparűzési adóbevallás benyújtása

Létrehozva: 2024. február 14.  |  Utoljára frissítve: 2024. február 14.

2023. évi helyi iparűzési adóbevallás („23HIPAK”) benyújtása és az adó befizetése, előlegek kiegészítése 2024. május 31-ig esedékes, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza a túlfizetés


Az iparűzési adóbevallást az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Art.), illetve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) meghatározott időpontig az állami adóhatóság elektronikus bevallás-kitöltő és ellenőrző rendszerén keresztül elektronikus úton közvetve az iparűzési adót működtető, székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz kell eljuttatni.

 

A vállalkozók/vállalkozások - főszabály szerint - a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül elektronikusan nyújthatják be a helyi iparűzési adóbevallásukat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága felé.

 

A HIPA bevallást – a Htv. 39/A. § bekezdése szerinti egyszerűsített tételes adóalap-megállapítást alkalmazó alany kivételével – az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, így a naptári évvel azonos üzleti éves adózónak május 31-éig kell benyújtani!

 

Az ehhez szükséges nyomtatvány a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/  megtalálható. A 2023. évre vonatkozó nyomtatvány ún. kötegelt változatban érhető el, így adózónként és adóévenként egy bevallás benyújtására van szükség, minden telephelyre külön ún. „M" lap beadásával.

 

Az adóbevallás elektronikus úton való benyújtása az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szabályai alapján teljesítendő az állami adóhatóság által közzétett elektronikus nyomtatvány kitöltésével. Az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet (Eüsztv. 1. § 23. pont) – ideértve az egyéni vállalkozót is – bevallás-benyújtási kötelezettségét az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikus úton – köteles teljesíteni.

 

A HIPA bevallás benyújtás módjától függetlenül a helyi adóügyben, így iparűzési adóügyben is az az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon, amelynek önkormányzata a helyi iparűzési adót bevezette, így iparűzési adóügyben hatósági eljárásra, adózói tájékoztatásra csak az önkormányzati adóhatóság jogosult és kötelezett.

 

A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget az adót megállapító önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni.

 

A „23HIPAK" elnevezésű bevallási nyomtatványt azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük
Eger Megyei Jogú Városban volt a 2023-es adóévben.

 

Az iparűzési adó alanya a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó, a székhely fogalmát a jelzett paragrafus 41. pontja, a telephely fogalmát a 31. pontja értelmezi.

 

Az iparűzési adó alanya a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó. Adóalanynak tekintendők a gazdasági tevékenységet saját nevükben és kockázatukra haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
- egyes - vállalkozási tevékenységet végző - magánszemélyek,
- jogi személyek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is,
- az egyéni cégek, az egyéb szervezetek, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő egyéni cégeket, egyéb szervezeteket.

 

Vállalkozónak számít, azaz adóalany a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon is.

 

A Htv. alapján a következő magánszemélyek minősülnek iparűzési adóalanynak (vállalkozónak):

- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében azzal, hogy nem minősül egyéni vállalkozónak a magánszemély az alábbi esetekben:

a) ha ingatlan-bérbeadási tevékenységet végez,
b) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenységéből származó bevételére az önálló tevékenységből származó jövedelemre, vagy a tételes átalányadózásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását választja, kizárólag a választott rendelkezések szerinti adózási mód alapjául szolgáló bevételei tekintetében;
- a közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében; (kivéve, amennyiben e tevékenységét közjegyzői iroda tagjaként folytatja);
- az önálló bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét végrehajtói iroda tagjaként folytatja);
- az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;
- az ügyvéd az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja);
- a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében;
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: személyi jövedelemadóról szóló törvény, vagy SZJA) szerinti mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy az őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50 %-át meghaladta.

 

A bevallás kitöltése előtt – a hibák elkerülése végett – célszerű a NAV (vagy önkormányzatunk) honlapján megtalálható kitöltési útmutatót is áttanulmányozni!

 

Az egyszerűsített adóalapmegállapítást választó adóalanyoknak e bevallást csak bizonyos feltételek fennállása esetén kell benyújtani (részleteket lásd: kitöltési útmutató).

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az esetben, ha az adóalany a helyi iparűzési adóban az adóévre az egyszerűsített tételes adóalap-megállapítást választotta, akkor főszabály szerint – bizonyos esetektől eltekintve – bevallásbenyújtási kötelezettség nem terheli.

 

Bevallást kell azonban ezen adóalanynak benyújtania (Htv. 39/A. § (8) bekezdés):
- ha az adóévi adó összege meghaladja az adóévi adóelőleg összegét.
- ha az adóévben az adózó az adóelőleg és az adóévi adó összege különbözetének a visszatérítését kéri.

 

E bevallásban jelenti be az adózó azt is, ha a 2024. évre a Htv 39/A. §-a alapján alkalmazható egyszerűsített tételes adóalap-megállapítás igénybevételét. Ennek jelölése nem kötelező, azonban az erre a célra szolgáló mező kitöltése bejelentésnek minősül. Azon adózóknak kell ezt jelölnie, akik a 2024. évre történő tételes, egyszerűsített adóalap-megállapítást kívánják választani vagy azt kívánják bejelenteni, hogy a 2024. évre nem kívánják a tételes egyszerűsített adóalap-megállapítást választani.

 

Fontos! A 2023. évben egyszerűsített tételes adóalap-megállapítást választó adóalanyoknak akkor
szükséges bejelentést tenni, ha NEM kívánjak az egyszerűsített tételes adóalap-megállapítás alapján megállapítani az adóalapjukat. Amennyiben az adózó nem tesz ezzel ellentétes bejelentést, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a 2024. évben az egyszerűsített adóalap-megállapítás alapján kívánja az adóalapját megállapítani.

 

A helyi iparűzési adóban az adóelőleget és adófizetést önadózással kell teljesíteni. Egyúttal az önkormányzatunk adószámlájára kell megfizetni az adókülönbözetet. A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Eger Megyei Jogú Város esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet/kell megfizetni.

 

A forintban történő fizetés esetén a helyi iparűzési adószámla 2024. évtől megváltozott , erre a számlára közvetlenül is utalhatnak forintban az önkormányzatunk számlájára. Ha az adózó az adott számlára 2024. évtől külföldről szeretne befizetni helyi adót, akkor az önkormányzat IBAN-számlaszámait, vagyis nemzetközi bankszámlaszámait kell használnia. Az IBAN-számlaszámot kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban, devizaátutalási megbízásokon kell alkalmazni, például külföldről teljesített átutalásoknál.

 

Eger MJV önkormányzata Helyi iparűzési adó beszedési számla
50400209-16264551
IBAN száma: HU38 5040 0209 1626 4551 0000 0000
S.W.I.F.T.: MKKBHUHB

 

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

 

Önkormányzat neve: Eger MJV Önkormányzata
Számla száma: 10035003-00337050-02120018
Számla IBAN száma: HU08 1003 5003 0033 7050 0212 0018

 

Az adózónak a bevallásban kell nyilatkoznia az önkormányzati adóhatóságnál fennálló túlfizetés összegéről és a túlfizetés elszámolásáról. A túlfizetés összege felhasználható a később esedékes iparűzési adófizetésre, más közteherre vagy más adóhatóságnál fennálló adó- vagy köztartozás kiegyenlítésére. Ha az adózónak adótartozása nincs, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről is.

 

További részletes és bővebb információkat olvashatnak Eger Megyei Jogú Város www.eger.hu  illetve a NAV honlapján.

 

Eger, 2024. február hó

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!