2021. szeptember 22. | Móric
Eger.hu

Július havi idegenforgalmi adókötelezettség

Létrehozva: 2021. augusztus 03.  |  Utoljára frissítve: 2021. augusztus 04.

A 2021. július havi idegenforgalmi adóbevallás benyújtási és a beszedett adó befizetési határideje 2021. augusztus 15-i nappal lejár!


Havi adóbevallásról

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatja a szálláshely üzemeltetőket, hogy az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. /Art. 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja/ A szálláshely üzemeltető az Elektronikus Önkormányzati Portálról https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  tudja az idegenforgalmi havi adóbevallás megtételét indítani.

 

2021. évtől a havi idegenforgalmi adóbevallás megtételére - a Portálra belépve az „ÁGAZAT" (Adóügy) „ÜGYTÍPUS" (Idegenforgalmi adó) lehetőség kiválasztását követően - az „ADÓBEVALLÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (2021.01.01-TŐL)" nyomtatvány szolgál. A bevallás elektronikus beküldésre és papír alapú nyomtatásra is alkalmas.

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó, adóbeszedő (gazdálkodók, egyéni vállalkozók) az adóbevallást köteles elektronikus úton benyújtani. Papír alapú bevallási nyomtatványt csak olyan magánszemélyek nyújthatják be, akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak. Ők választhatnak, hogy akár a honlapunkról letöltött nyomtatványon készítik el a havi adóbevallást. Elektronikus benyújtásra nem kötelezett szálláshelyek igényelhetnek bevallási nyomtatványt e-mailen, illetve papír alapon, valamint ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton is.

 

Gyakori hibák a bevallás kitöltése során

 

Gyakori hibák a havi bevallások benyújtása során: - hiányzó vagy rossz helyrajzi szám; - hiányzó adószám; - hiányzó statisztikai szám; - beküldő e-mail címe, telefonszáma nem kerül kitöltésre; - több szálláshely esetén nem egy adóbevallást készít a szálláshely üzemeltető annyi „A" lap beküldéssel, ahány szálláshellyel a szálláshely-szolgáltató rendelkezik. Ekkor ugyanis szálláshelyenként vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlanonként kell egy-egy betétlapot kitölteni és az önkormányzati adóhatóságnak benyújtani! Ha már Ön nyújtott be az adott hónapban havi bevallást, ám most ismét más szálláshelyre is meg kívánja tenni, úgy azt önellenőrzéssel tudja korrigálni. /Art. 54. § [Önellenőrzés]/

 

Helyi adóügyekről további részletes információkat honlapunkon találnak! / www.eger.hu  ADÓÜGYEK  menüpontban/

 

2021. július 1-jétől visszaállt az idegenforgalmi adókötelezettség

 

Tájékoztatjuk, hogy 2021. július 1-jétől visszaállt az a korábbi szabály, azaz idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Egerben legalább egy vendégéjszakát eltölt. Így, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30.§ - 34.§-sai és az ehhez illeszkedő Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 24/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete alapján, a szálláshelyen tartózkodó vendég után 2021. július 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 500 forint adót kell majd beszedni és fizetni.

 

Helyes idegenforgalmi adómérték beállítása a szálláshely kezelő szoftverekben

 

Tájékoztatjuk továbbá a szálláshely üzemeltetőket, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatainak vizsgálata során önkormányzati adóhatóságunk azt tapasztalta, hogy a szálláshelykezelő szoftverekben a hatályos idegenforgalmi adó mértéke sok esetben téves összegben szerepel.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az idegenforgalmi adóról szóló 24/2019. (XI. 22.) számú önkormányzati rendeletének értelmében 2020. január 1-jétől személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft/fő/vendégéjszaka az idegenforgalmi adó mértéke.

 

Kérjük, hogy vizsgálja felül az alkalmazott szálláshelykezelő szoftverében rögzített hatályos idegenforgalmi adó mértéket és gondoskodjon annak 500 Ft/fő/vendégéjszaka mértékre történő beállításáról.

 

Idegenforgalmi adó befizetése

 

A beszedett idegenforgalmi adót Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Beszedési Számlájára /12033007-00102883-02000002/ a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adó beszedőjének megfizetni.

 

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról az „ADÓK, DÍJAK és ILLETÉKEK" befizetése linkre kattintva az adózó az EFER rendszeren keresztül adófizetést is teljesíthet. A szolgáltatás használatával lehetősége nyílik arra, hogy Eger Megyei Jogú Város önkormányzat felé az adó- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton teljesítse.

 

Tájékoztatjuk, hogy az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban - Magyar Nemzeti Bank által jegyzett – külföldi pénznemben is beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes – devizaárfolyamát veszi alapul.

 

Mulasztási bírság kötelezettségszegés esetén

 

Az adókötelezettség megsértésének általános következménye a mulasztási bírság kiszabása. Az önkormányzati adóhatóságnak törvényben /az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)/ előírt kötelezettsége, hogy alkalmazza a mulasztási bírság szankcióját, ha az adózó kötelezettségszegést követ el.

 

A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

 

A késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó a kötelezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. /Önmagában az „elfelejtés" ténye erre okot nem ad./

 

Általánosságban elmondható, hogy a bírságolási szabályok különbséget tesznek természetes és nem természetes személy adózók között. A nem természetes személyek esetében szigorúbb, azaz magasabb összegű bírságok kiszabására van lehetősége a jogalkalmazó hatóságnak. A megkülönböztetés abból az elgondolásból fakad, hogy a természetes személy adózó nem feltétlenül van mindannak a tudásnak a birtokában, amellyel jó esetben egy vállalkozásnak a megfelelő, törvényi keretek között történő működéshez rendelkeznie kell. Egy vállalkozás a legtöbb esetben rendelkezik könyvelővel, ügyvéddel vagy egyéb olyan szakszerű segítséggel, akik a mindennapi működés során tevékenységükkel támogatják.

 

Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az Art-ban foglaltak alapján megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja. (Art.220.§) A mulasztási bírság kiszabásánál az önkormányzati adóhatóság az adózó javára vagy terhére is értékelheti a körülményeket. (Art.237. §)

 

Határidőn túl önkéntesen benyújtott adatbejelentés vagy bevallás

 

Eger megyei jogú városban három féle helyi adónem (építményadó, iparűzési adó és idegenforgalmi adó) van bevezetve, ahol az Art-ban előírt határidőig adatbejelentést vagy adóbevallást kell teljesíteni az adózóknak. Ezek adófizetési is társul, így fontos az adókötelezettség időben történő teljesítése. Kötelezettségszegést valósít meg az adózó, így mulasztási bírság kiszabásra számíthat, ha az adatbejelentést, vagy adóbevallást önkéntesen, ám határidőn túl késedelmesen teljesíti.

 

Építményadó adatbejelentés határideje


Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

 

Iparűzési adóbevallás határideje


Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után - ha törvény másként nem rendelkezik - az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig, kell az adóbevallást (2021. évtől a NAV rendszerén keresztül) benyújtani.

 

Idegenforgalmi adó havi bevallás határideje


Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani.

 

Benyújtás módja

 

Mindhárom esetben az Eüsztv. alkalmazásában gazdálkodó szervezet (Eüsztv. 1. § 23. pont) – ide értve az egyéni vállalkozót is – adatbejelentési vagy bevallás benyújtási kötelezettségét az Eüsztv-ben meghatározott módon – elektronikus úton – köteles teljesíteni. Magánszemély választhatja az elektronikus vagy hagyományos ún. „papír alapú" utat is.

 

Semmis az adatbejelentés, vagy bevallás, ha azt nem a megfelelő módon és formában nyújtja be az adózó, ilyen lehet például: ha ő elektronikus benyújtásra kötelezett, de azt papír alapon küldi be az adóhatósághoz.

 

Mulasztási bírság mértéke ezekben az esetben a mérlegelési szabályok alapján kerül megállapításra. Kötelezettség szegés esetében az adatbejelentési vagy bevallási késedelem miatt szabható ki mulasztási bírság, azzal, hogy annak összegének meghatározásánál (esetlegesen a szankciótól való eltekintés kapcsán) messzemenően figyelemmel kell lenni mérlegelési szabályokra, valamint arra, hogy a mulasztási bírság alkalmazásakor a kiszabott bírság ne legyen terhesebb az adózóra a kelleténél, arányban álljon a büntetéssel és a jogsértéssel. Felső korlát természetes személy adózónál kettőszázezer forint, nem természetes személy adózónál ötszázezer forint.

 

Elmaradt, nem benyújtott adatbejelentés vagy bevallás

 

Az adókötelezettségek sorában a legismertebb az adómegállapítás, adóbevallás, adófizetés, melyek közül az adóbevallás/adatbejelentés az a kötelezettség, amelyről mindenkinek eszébe juthat egy időpont, ameddig ezeket teljesíteni kellene. Fontos azonban azt is tudni mi a helyzet akkor, ha ezen adókötelezettségek benyújtására mégsem kerül sor.

 

Szintén az adóigazgatási szabályok 2018. évi változásától él a hiánypótlásra történő felhívás kötelező alkalmazásának jogintézménye. Az önkormányzati adóhatóság mulasztási bírság kiszabása helyett első körben kommunikációt kezdeményez az adózóval, figyelmezteti, ösztönzi annak érdekében, hogy az adókötelezettséget önként teljesítse.

A teljesítésre határidőt szab az önkormányzati adóhatóság, amelynek elteltével kerül csak sor a bírságolásra, így a költségvetési érdek nem sérül, hiszen az adókötelezettséget jó esetben mulasztási bírság kiszabása nélkül önként teljesítik, azonban annak elmaradása esetén az elmaradt szankciót az adóhatóság kiszabja.

 

Fontos azt is tudni, hogy a késedelmesen benyújtott bevallás mulasztási bírság megállapítást vonhat maga után!

 

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával hozzájárul Eger Megyei Jogú Város fejlődéséhez. Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek, munkatársaiknak és családtagjainak egyaránt!

 

Eger, 2021. augusztus 03.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága< Vissza
ESBA