Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 23. | Dezső

TÁJÉKOZTATÓ

Létrehozva: 2015. augusztus 24.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

EGER Megyei Jogú Város Önkormányzata adófolyószámla egyenleg értesítőjéhez


Általában a Folyószámla Értesítőről

2015. augusztus 26-ától kerülnek postaládákba azok a küldemények, melyek – jellemzően - a helyi adók és a gépjárműadó fizetés teljesítése érdekében adnak Önöknek tájékoztatást. A folyószámla kivonatok kiküldésével az önkormányzati adóhatóság ebben az évben már másodszor tájékoztatja a Tisztelt Adózókat a folyószámlájukon könyvelt adatokról, továbbá egyeztetést is biztosít a felmerült problémák tisztázására.

 

A „Folyószámla-értesítőből" részletesen tájékozódhatnak az önkormányzatunk felé esedékes - jelen állapot szerint ismert - 2015. évi adóelőírásaikról, eddigi befizetéseiről és esetlegesen fennálló tartozásairól, túlfizetéseiről.

 

A folyószámla az alábbi adónemeket tartalmazhatja:


építményadó,
- elmaradt telekadó,
idegenforgalmi adó,
- iparűzési adó,
gépjárműadó,
- elmaradt talajterhelési díj,
közigazgatási hatósági eljárási illeték,
adók módjára behajtásra kimutatott összegek (ún. egyéb és idegen számlákon)*,
- késedelmi pótlékok,
- különféle bírságok (adóbírság, mulasztási bírságok, önellenőrzési pótlék, végrehajtási költség).

 

*Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásakor adóhatóság a végrehajtást a köztartozás jogosultjának megkeresésére folytatja le, itt különösebb mérlegelési lehetősége nincs. A tartózással rendelkezőknek a kimutató szervnél kell ügyüket rendezni.

 

Az adóztatási tevékenységhez kapcsolódó folyószámla kivonatok kiküldése az adóhatóság és az adózók közötti egyeztetések egyik évek óta meghatározó eleme. A folyószámla az adózók költségvetési kapcsolatainak a nyilvántartása, mely adózónként és ezen belül adónemenként tartalmazza azokat az adatokat, melyekből megállapítható, hogy az adózók milyen gyakorisággal tettek eleget bevallási illetve egyéb előírt kötelezettségüknek és ezeket pénzügyileg milyen összegben teljesítették. Az adóhatóság az adózó adókötelezettségeit, valamint az arra teljesített befizetéseket és kiutalásokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 43.§ (1) bekezdése alapján az adózó adószámláján tartja nyilván. Az adózó kötelezettségeit a bevallások, az adóhatóság vagy más hatóság határozata alapján, a befizetéseket és a kiutalásokat pedig a pénzintézet, illetve a posta bizonylatai alapján kell nyilvántartania. Az adóhatóság annak érdekében, hogy az adózók felül tudják vizsgálni az adózással kapcsolatos teendőiket az adókötelezettségeket, valamint a befizetéseket és a kiutalásokat az adószámlán adónként évente kimutatja.

 

Az Art. 43.§ (8) bekezdése alapján, ha az adószámla 1000 forintot meghaladó összegű tartozást vagy túlfizetést mutat, az adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az adózók részére az adóév október 31-ig értesítést ad ki. Egerben az alacsony összegű helyi adókötelezettségek miatt már a 100 forintnál magasabb tartozásokról, túlfizetésekről is értesülnek az adózók.

 

A folyószámla kivonatok kiküldésének célja kétirányú, egyrészt tájékoztatnak az aktuális pénzügyi helyzetről, másrészt tájékoztatnak a 2015. szeptember 15-ig fizetendő adórészekről. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az előírt adókat a jelzett határidőkig az adózó köteles megfizetni. Az elmaradt adófizetés adóvégrehajtást vonhat maga után. Az adótartozás után felszámított pótlék, egyéb költségek a tartozásra vonatkozóan, és azzal egyidejűleg kerül behajtásra.

 

A folyószámla kivonat átvételét követően az adózóknak fontos kiemelt figyelmet fordítaniuk azok elolvasására, értelmezésére, továbbá célszerű az értesítésben közölteket a saját nyilvántartásuk adataival tételesen összevetni. Bővebben hasznos tudnivalókról a város honlapján olvashatnak a www.eger.hu internetes honlap „Adóügyek" menüpontban a „Tájékoztatók" között.

 

Eger 2015. évi költségvetésében az Önök adóbefizetései a saját bevételek döntő részét adják, így ez a működésünk szempontjából alapvetően meghatározó forrás. A 2015-es évre Eger Közgyűlése nem emelte a helyi adókat és nem szűkítette az önkormányzati adókedvezményeket. Változatlan formában megmaradt - a vállalkozói körben immár 20 éve népszerű - helyi iparűzési adó 2%-os felajánlásának lehetősége is. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei építményadóban és helyi iparűzési adóban tartalmaznak adókedvezményeket, melyek százalékos értéke változó.

 

Adócsökkentő intézkedéseinkről

Közgyűlési döntések eredményeként a jövőben is fenntartjuk az iparűzési adóban az 50%-os adókedvezményt, melyet a törvényben meghatározott keretek között vehetnek igénybe az Egerben működő vállalkozások. Ez a helyi adókedvezmény az vállalkozások 65%-át érinti.

 

A városban működő egyetlen vagyoni típusú helyi adóban - építményadóban - az egri lakosoknak a lakásuk után 50%-os helyi adókedvezményt biztosítunk, majd ezen felül a fizetendő adóból a három vagy több gyermeket nevelők, öregségi nyugdíjra, fogyatékossági támogatásra jogosultak, illetve a megváltozott munkaképességű tulajdonosok további 50%-os kedvezményt vehetnek igénybe, így az együttes adókedvezményük elérheti a 75%-ot is. Az épületek 64%-a után tudnak érvényesíteni helyi adókedvezményeket a tulajdonosok, melynek összértéke meghaladja a 132 millió forintot.

 

A következő időszakban is teljes díjmentességet biztosítunk két környezetvédelmi adóban is, így továbbra sem kell talajterhelési díjat és a széndioxid kibocsátás utáni díjat fizetni a kibocsátóknak. Idéntől adócsökkentési intézkedésként a helyi vagyoni adóként működő telekadó fizetés teljesen megszűnt.

 

Helyi adóztatásról, mint önkormányzati feladatról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátását a saját bevételek (ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint az átengedett központi adók (pl.: gépjárműadó) biztosítják. Az adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (gépjárműadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az önkormányzatot illetik meg. Az önkormányzati adóhatóság (továbbiakban: adóhatóság) látja el az önkormányzat és hivatal működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által az önkormányzathoz delegált, hatósági feladatokat is végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások, közigazgatási eljárási illetékek beszedése stb.).

 

Az önkormányzathoz telepített adók megállapítása kétféle eljárási rend szerint történik:


önadózásos formában (bevallás alapján) kerül megállapításra az idegenforgalmi adó és a helyi iparűzési adó (adóelőleg);
kivetéses formában (határozat alapján) kerül előírásra az építményadó és a gépjárműadó.

 

Önadózásos forma jellemzője, hogy az adózók maguk állapítják meg az adóalapot, kedvezményt, adót és ezt önként bevallják, majd meg is fizetik. Kivetéses adók esetében az adóalanyok bevallást készítenek (ekkor még fizetniük nem kell), ezt követően az adóhatóság írja elő határozat formájában az adókat, a fizetési határidőt és annak módját stb. Ez utóbbi esetben határozat kiadás akkor történik, ha valamilyen adózást érintő változás következett be, akár az adó tárgyát (ingatlant), akár az adó alanyát (tulajdonost) érintően.

 

A folyószámla-kivonat felépítéséről és tartalmáról

A folyószámla állapot az aktuális, adóhatóságnál meglévő adatok alapján készült. Az adóztatási tevékenységhez kapcsolódó „Folyószámla kivonatok" kiküldése évek óta az adóhatóság és az adózók közötti egyeztetések egyik meghatározó eleme. A folyószámla az adózók költségvetési kapcsolatainak a nyilvántartása, mely adózónként és ezen belül adónemenként tartalmazza azokat az adatokat, melyekből megállapítható az adózók bevallási kötelezettsége, illetve az, hogy ezeket pénzügyileg milyen összegben teljesítették, vagy kell teljesíteniük.

 

A folyószámla kivonatok kiküldésének célja kétirányú:


- egyrészt tájékoztat az aktuális pénzügyi helyzetről, másrészt
tájékoztat a 2015. szeptember 15-ig (vagy az ettől eltérő esedékességgel) fizetendő adórészekről.

 

A folyószámla kivonat azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket az adóhatóság a kiküldés időpontjáig nyilvántartott. A kivonaton az egyes adónemek adatai külön-külön tagolásban, azon belül „Előírás" és „Törlés", valamint „Előző" és „Folyó" évi megbontásban is feltüntetésre kerültek. A törlés tételei között találhatják a túlfizetéseket is.  Adónemenként az adóztatott, vagy már adóztatás alól kivont, megszüntetett „adótárgyak" is – azonosítható módon - szerepelnek a kivonaton.

 

A „folyó évi befizetések" sor tájékoztat arról, hogy az adózó pénzügyileg 2015. évben mekkora összeget teljesített. Már esedékes tartozás esetében az aktuális és elvárt késedelmi pótlék összege 2015. szeptember 14-ig került - tájékoztató jelleggel - felszámításra. Késedelmi pótlékok aktuális mértékeiről a honlapunkon tájékozódhatnak.

 

Az adóelőírások, tartozások megfizetéséről

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók befizetéseiket belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással kötelesek teljesíteni. A számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetési kötelezettségeiket postai készpénz-átutalási megbízással (csekk), vagy folyószámlájukról banki átutalással teljesíthetik. A csekken történő befizetéskor a tartozással érintett adónemnek megfelelő csekket kell használni, az átutalás során pedig szükséges az adónemnek megfelelő pénzforgalmi számlaszám átutalási megbízáson történő feltüntetése. Ahhoz, hogy a befizetett összeg haladéktalanul könyvelhető legyen az adózó folyószámlájára, az előzőeken túl az adózónak a befizetési bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetnie az adóazonosító jelét, vagy adószámát, illetve az egri önkormányzati nyilvántartási számát. (Ez utóbbi az azonosító számjegyek középső, vastaggal jelzett számcsoportja.)

 

Belföldi postautalványt, annak esetleges hiányát vagy sérülését az ingyenes zöld számon is jelezheti (80 200 882) és munkatársaink azonnal pótolják a csekket. Csekket igényelni az ado@ph.eger.hu e-mail címen is lehet. Ha csoportos megbízás keretében fizeti adóját, úgy az adószámlán „A teljesítés csoportos megbízással történik" jelzés található.

 

A helyi adókat, gépjárműadót, illetve más az önkormányzat felé teljesítendő adókat az iCsekk mobilfizetési alkalmazással, a Magyar Posta által nyújtott szolgáltatás keretében egyszerűen, gyorsan fizethetik be postai QR kóddal ellátott csekkjeiket, ha internetes vásárlásra alkalmas bankkártyával rendelkeznek. Az iCsekk alkalmazással történő tranzakció bankkártyás vásárlásnak minősül, így ez Ön részére nem jelent többletköltséget.

 

Ha Ön csoportos megbízás keretében fizeti adóját, úgy az adószámlán „A teljesítés csoportos megbízással történik" jelzés található, ekkor arra kell csak ügyelni, hogy a bankszámláján elegendő pénz álljon rendelkezésre az utaláshoz.

 

Az adózó a fennálló tartozását nemcsak befizetéssel, hanem adónemek közötti átvezetéssel is rendezheti, ha a folyószámlán a tartozásos adónemen túl, egy másik adónemben elegendő túlfizetése van. Az átvezetést a megfelelő nyomtatványon kell kezdeményezni. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el.

 

A „Folyószámla kivonat" külön részletezi a 100 forintot meghaladó:


- már esedékes meglévő adótartozásokat (kézhezvételekor fizetendő megjegyzéssel);
(esetlegesen itt jelennek meg a folyószámla készítésének napja és szeptember 14-e közötti esedékességgel könyvelt tételek is, ám ezek tartozások akkor lesznek, ha időközben nem kerülnek megfizetésre.)
a 2015. szeptember 15-ig esedékessé váló adóösszegeket, valamint
- egyéb, eltérő 2015. szeptember 15-ét követő esedékességi határidővel fizetendő adóösszegeket.

 

Számlák közötti átvezetés, túlfizetés visszaigénylése

Az adózó a fennálló tartozását nemcsak befizetéssel, hanem adónemek közötti átvezetéssel is rendezheti, ha a folyószámlán a tartozásos adónemen túl, egy másik adónemben elegendő túlfizetése van. Az átvezetést az „EGER14ATVSZ" vagy elektronikus formában az „EGER15ATVSZ" nyomtatványon kell kezdeményezni. Rendelkezés hiányában az adóhatóság a túlfizetést a később esedékes adó kiegyenlítésére számolja el.

 

Amennyiben a folyószámlán túlfizetés áll fenn és más adónemben nincs tartozása az adózónak, kérheti a túlfizetés visszaigénylését bankszámlájára, illetve lakcímére. A túlfizetés visszaigénylésre vonatkozó kérelmet az „EGER14TULF" vagy elektronikus formában az „EGER15TULF" nyomtatványon lehet benyújtani. Az adózónak más adóhatóságnál fennálló tartozásról, vagy annak hiányáról nyilatkoznia kell, ha más adóhatóságnál (NAV, önkormányzat) esedékes adótartozása van, úgy a tartozás erejéig a túlfizetés visszatartásra kerül. Az adóhatóság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül teljesíti a visszautalást.

 

Teendők az adóhatóság és az adózói nyilvántartás közötti eltérés esetén

Előfordulhat az is, hogy az adózó a kivonat egyeztetése során az adóhatóság és a saját nyilvántartásában szereplő adatok között eltérést állapít meg. Ha ez abból ered, hogy az adózó nem vallotta be az „adótárgyakban" vagy adókötelezettségben bekövetkezett változásokat, akkor az adónemet érintően a bevallást vagy önellenőrzést mielőbb pótolnia kell. Az önellenőrzésre az adózónak kivetéses tárgyi adók (építményadó) esetén is van lehetősége, ám itt némileg más eljárási szabályok élnek, mint az önadózásos helyi adónemek (helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó) esetében. Tárgyi adóknál az adózónak kell megállapítania és bevallania az adóalapját, ezért az ezekkel kapcsolatos tévedését is utóbb lehetősége van korrigálni az elévülési időn belül.

 

Önellenőrzési pótlék kivetéses adónemek önellenőrzése esetén - nincs. Önellenőrzéssel csak azt a helyi adót lehet helyesbíteni, amely helyesbítésének összege a helyi adó esetében a 100 forintot meghaladja.

 

Az építményadó önellenőrzésre a „EGERÖ1331" számú nyomtatvány szolgál. Ha egy eddig be nem vallott ingatlant szeretne bejelenteni, úgy építményadó bevallására az „EGER1531" számú bevallási nyomtatványt használja.

 

Helyi iparűzési adóalanyok figyelmébe, előlegcsökkentés határideje: 2015. szeptember 15-e!

 

Ha Ön vállalkozó/vállalkozás úgy a 2014. évi iparűzési adóbevallása vagy bejelentkezése alapján, 2015. évben előleget kell fizetnie. A vállalkozóknak lehetőségük van arra, hogy az előleg módosítását (csökkentését) kérjék, ha számításaik szerint a várható adó összege nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Az előleg módosítását kizárólag az esedékesség (2015. szeptember 15-e) előtt benyújtott kérelemben lehet kérni. A kérelem benyújtására az „EGER1587EM2" számú űrlap szolgál.

 

Fontos tudni, hogy az iparűzési adókötelezettséggel rendelkezőknek a bekövetkezett változásokat az „EGER15VBEJ" számú nyomtatványon kell bejelenteni, a változástól számított 15 napon belül.

 

Fizetési könnyítés és mérséklés igénybevételéről

Tájékoztatjuk, hogy mind a magánszemélyeknek, mind a vállalkozásoknak lehetőségük van - a törvény által szabályozott módon - fizetési könnyítés illetve mérséklés igénybevételére. A részletes szabályokról a honlapunkon tájékozódhat. Magánszemélyeknek az EGERFK15MSZ, EGERM15MSZ, egyéni vállalkozóknak az EGERFK15EV, EGERM15EV számú nyomtatványon, a gazdasági társaságoknak pedig az EGERFK15GT, EGERM15GT számú űrlapon lehet a kérelmet benyújtani.

 

Magánszemélyeknek (egyéni vállalkozóknak) a kérelem illetékmentes, más esetben 10.000 forint az eljárási illeték összege, melyet a megfelelő számlára kell a kérelem benyújtásával egyidejűleg átutalni.

 

Az adóügyek személyes illetve telefonon keresztül történő intézéséről

Eger Megyei Jogú Város Adóhatósága felhívja a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy az önkormányzati adóügyek intézése során az adózók adatainak védelmében kiemelt figyelmet fordít a személyes, az üzleti adatok, tovább az adótitok megőrzésére. Erre bennünket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szabályozása is kötelez.

 

Az ügyfelek személyes érdekeinek védelmében az egyes adózók adataival, adófizetési kötelezettségével, számlaegyenlegével kapcsolatos információkat csak azon ügyfelek részére tudjuk megadni, akik személyazonosságukat, képviseleti jogosultságukat a megfelelő okmányokkal igazolják.

 

Konkrét adózási információkról ügyfélszolgálatunkon, illetve konkrét ügyintézővel való egyeztetett időpontot követően van mód és lehetőség. Személyes megjelenés esetén az ügyfélfogadás során az egyes adózók adataival, adófizetési kötelezettségével, számlaegyenlegével kapcsolatos tájékoztatás csak az illetékes személyek részére adható.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az adóhatóság előtt az adózót – ha nem kíván személyesen eljárni – a törvényes képviselő, képviseleti joggal rendelkező személy is képviselheti. Eger Megyei Jogú Város Adóhatósága által rendszeresített „EGER14MH" meghatalmazás nyomtatvány a város honlapjáról letölthető (ado.eger.hu). A formanyomtatvány lehetőséget biztosít a megbízás időtartamának, az intézendő ügycsoportok típusának, jellegének a meghatározására.

 

Amennyiben a magánszemély ügyfél nem kíván személyesen eljárni, tájékoztatom, hogy az Art. 7. § (1) bekezdése alapján az adóhatóság előtt:


- a törvényes képviselője,
- képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász,
- adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő,
- számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja,
- közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más nagykorú személy,
- egyéni vállalkozó magánszemélyt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja képviselheti.

 

Amennyiben a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem kíván személyesen eljárni, tájékoztatom, hogy az Art. 7. § (2) bekezdése alapján az adóhatóság előtt:

 

- képviseleti joggal rendelkező személy,
- munkaviszonyban álló jogtanácsos,
- képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott,
- megbízás alapján eljáró jogtanácsos, ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti.

 

Az adóhatóság telefonon történő megkeresése esetén minden érdeklődőnek adhat általános tájékoztatást az adókötelezettségeket és az eljárási szabályokat illetően. Ehhez külön azonosításra nincs szükség sem a személyes megjelenés, sem a telefonos ügyfél-tájékoztatás során.

 

Elektronikus folyószámla lekérdezés lehetősége

Örömmel adunk számot, hogy 2015. évtől bővíteni tudtuk szolgáltatásainak, immár lehetőség van elektronikus rendszeren keresztül (eADÓ) a nap bármely pontjában megtekinteni az önkormányzati adóhatóságunknál lévő adózással kapcsolatos fontosabb információkat.

 

A programba a www.eger.hu linkről az alábbi elérhetőségről lehet belépni: http://www.eger.hu/hu/adougyek/elektronikus-folyoszamla-lekerdezes

 

Ügyfeleink gyorsabb és kényelmesebb kiszolgálása érdekében az önkormányzati adóhatóságnál szintén új lehetőség, hogy az adózók az internet segítségével három hétre előre on-line foglalhatnak időpontot, ezzel is csökkentve a várakozási időt. Az előjegyzési weboldal (on-line foglalás) elérhetősége: www.onlineado.eger.hu

 

A vállalkozóknak bejelentést, bevallást, önellenőrzést kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az egri önkormányzati adóhatóság felé.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38.§ (6) bekezdésben, valamint a 175.§ (24) bekezdésben, illetőleg az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII.31.) PM rendelet 1.§-ában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról szóló 58/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete alapján meghatározta az önkormányzati adóhatóság felé benyújtható nyomtatványok formáját és a benyújtás módját.

 

A Közgyűlés rendelete értelmében a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52.§ 26. pontjában nevesített vállalkozások a helyi adókkal és más, önkormányzat költségvetése javára megállapított adókkal, díjakkal kapcsolatos adókötelezettségeiket, valamint a helyi iparűzési adó meghatározott részének felhasználására vonatkozó rendelkező nyilatkozatot 2014. január 1. napjától kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

 

A Htv. alapján vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző


- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
- a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
- egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

 

Az ügyindítás - a honlapunkról letöltött nyomtatvány hibátlan kitöltését követően - a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) elérhető Ügyfélkapun keresztül történik. Részletekről a honlapunkon olvashatnak.

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatóságának elérhetőségei

Ügyfélfogadási időpontok: 

Hétfő: 09.00 – 16.00
Kedd:  09.00 – 16.00
Szerda: 09.00 – 17.00
Csütörtök: 09.00 – 16.00.

 

Ügyfélfogadás helye:  Eger, Dobó István tér 2.

 

Levelezési cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda, 3300 Eger, Dobó István tér 2.


Általános telefonszám:  +36 (36) 523-700


Honlap: ado.eger.hu vagy www.eger.hu „Adóügyek intézése"


E-mail: ado@ph.eger.hu

 

Amennyiben, folyamatosan szeretne tájékoztatást, értesítést kapni a teendőkről, változásokról, bevallási, befizetési határidőkről, úgy szíveskedjék feliratkozni Hírlevelünkre.

 

Köszönjük, hogy befizetett adójával hozzájárul városunk fejlődéséhez!

 

Eger, 2015. augusztus 24.

Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából:

 

KORSÓS LÁSZLÓ
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Adó Iroda Vezetője

 < Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!