Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 10. | Lőrinc
Eger.hu

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. június 17.  |  Utoljára frissítve: 2020. június 18.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. június 17-én megalkotta az alábbi rendelet, így azt kihirdetem:


 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 24/2020 (VI.17) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 54/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjaiban meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 54/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A gazdasági vezetői feladatokat a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Iroda Költségvetési csoportjának vezetője látja el."


2. §

A Rendelet 5. § 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„(A Hivatal belső szervezeti egységeinek feladata)

2. a települési önkormányzati képviselők munkájának segítése."

 

3. §

A Rendelet 11. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Kötelezettségvállalásra, utalványozásra a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban meghatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Hivatal gazdasági vezetője, vagy a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője által írásban meghatalmazott munkatársa jogosult. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét és az ezzel összefüggő felelősségi szabályokat a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Iroda Pénzügyi Csoportja köztisztviselői munkaköri leírásában kerülnek meghatározásra."

 

4. §

A Rendelet 16. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Hivatal belső szervezeti egységeinek élén az irodavezető vagy csoportvezető áll."

 

5. §

 

A Rendelet 16. § (2) bekezdése b), k), n) és o) pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

„b) köteles megszervezni a belső szervezeti egység dolgozóinak helyettesítésének rendjét és felelős az iroda vagy csoport folyamatos munkavégzésének biztosításáért,

k) átruházott hatáskörben gyakorolja a belső szervezeti egység dolgozói felett az egyéb munkáltatói jogokat;

n) biztosítja a belső szervezeti egységek tevékenységi körében a folyamatos információáramlást, az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő, az egyes irodák, illetve csoportok együttműködését biztosító kapcsolat tartását;

o) figyelemmel kíséri az irányítása alatt álló belső szervezeti egység feladatkörével kapcsolatos pályázatokat, a szükséges előkészítő intézkedéseket kezdeményezi."

 

6. §

A Rendelet 18. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„a) Adó Iroda

b) Gazdasági és Vagyongazdálkodási Iroda
ba) Költségvetési Csoport
bb) Pénzügyi Csoport
bc) Ellátási Csoport
bd) Közterület-gazdálkodási Csoport
be) Vagyongazdálkodási Csoport

 

c) Jegyzői Iroda
ca) Belső ellenőrzés
cb) Humánpolitika
cc) Adatvédelmi tisztviselő

 

d) Jogi és Hatósági Iroda
da) Jogi Csoport
db) Szociális Csoport

 

e) Informatikai és Közterület-felügyeleti Iroda
ea) Informatikai Csoport
eb) Iktató Csoport
ec) Közterület-felügyelet

 

f) Kabinet Iroda

fa) Projekt Csoport
fb) Polgármesteri és alpolgármesteri titkárság
fc) Ifjúsági, köznevelési és sport ügyek
fd) Turisztika, Városmarketing
fe) Sajtó

 

g) Városüzemeltetési Iroda
ga) Üzemeltetési Csoport
gb) Beruházási Csoport
gc) Főépítész"

 

7. §

 

A Rendelet 19. §-a az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az ügyfélfogadás általános rendje:

Hétfő 13.00-16.00 óráig
Szerda 8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig
Péntek 8.00-12.00 óráig

(2) A hivatal általános munkarendje:

Hétfő 7.30-16.00 óráig
Kedd 7.30-16.00 óráig
Szerda 7.30-17.00 óráig
Csütörtök 7.30-16.00 óráig
Péntek 7.30-12.30 óráig

 

(3) A munkaidő heti 40 óra. A jegyző a polgármester egyetértésével ettől eltérő munkarendet is megállapíthat. Az eltérő munkarendet az érintettek munkaköri leírása tartalmazza.
(4) A munkaközi szünet időtartama 30 perc, amely beleszámít a munkaidőbe, amennyiben az az adott napon elvégzett munka időtartama eléri a hat órát. A fenti 30 perces munkaközi szünet 11.30 – 13-00 óra közötti időben vehető igénybe, ettől eltérő igénybevételt a jegyző vagy az irodavezetők is engedélyezhetnek.

 

(5) A munka és a magánélet összehangolása érdekében a Polgármesteri Hivatal biztosítja a rugalmas munkarendben történő munkavégzést, mindazon munkakörben, amelyeknél a hivatali feladatok ellátáshoz a kötött munkaidő nem feltétlenül szükséges. A rugalmas munkarend nem lehet kihatással a hivatal ügyfélfogadási idejére és nem akadályozhatja feladatainak határidőre történő ellátását.

 

(6) A rugalmas munkavégzés során a hivatal köztisztviselői és munkavállalói munkájukat törzs- illetve peremidőben végzik. A törzsidő az az időtartam, amely alatt valamennyi hivatali dolgozó a munkahelyén köteles tartózkodni és munkát végezni. A peremidő a munkaidő törzsidő előtti és utáni része, az az időtartam, amelyben a munkavállaló megválaszthatja a munkaidő kezdését és a befejezését.

 

7) Törzsidő a hivatalban:

Hétfő – Csütörtök: 9.00 – 15.00 óra
Péntek: 9.00 – 12.00 óra

 

(8) Peremidő a hivatalban:

Hétfő – Csütörtök: 6.30 – 9.00 és 15.00 – 18.00 óra
Péntek: 6.30 – 9.00 és 12.00 – 18.00 óra

 

(9) A jegyző külön szabályzatban jogosult megállapítani a rugalmas munkavégzés részletszabályait, így különösen annak igénybevételére jogosult szervezeti egységeket, munkaköröket, a munkaidő nyilvántartását és a peremidő során végzett munkával való elszámolás módját.

 

(10) A Polgármester az általa meghatározott időpontban tart fogadónapot.

 

(11) Az irodavezetők gondoskodnak arról, hogy a tisztségviselői fogadónapokon, valamint az ügyfélfogadási időben az irodák feladatkörébe tartozó kérdésekben felvilágosításra, intézkedésre jogosult ügyintézők a munkahelyükön tartózkodjanak.

 

(12) A Közgyűlés tagjait, a központi közigazgatási szervek képviselőit ügyfélfogadási időn túl is soron kívül kell fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást meg kell adni".

 

8. §

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet 1., 3. és 6. §-a 2020. augusztus 1-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszíti.
(3) A rendelet hatálybelépésével egyidejűleg a Rendelet 23.§ (4) bekezdése hatályát veszti.

 

MIRKÓCZKI ÁDÁM   polgármester                                          DR. ANDRÁSKÓ DÉNES jegyző< Vissza
ESBA