Ugrás a fő tartalomhoz
2022. augusztus 10. | Lőrinc
Eger.hu

Önkormányzati Hirdetmény

Létrehozva: 2020. november 20.  |  Utoljára frissítve: 2020. november 20.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2020. november 20-án megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:


 

Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlésének
48/2020 (XI.20) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § -ben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

Módosuló rendelkezések

1. §

 

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész – Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai – 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét 13.928.194.264 Ft-ról 964.542.771 Ft-tal 12.963.651.493 Ft-ra, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 36.016.116.965 Ft-ról 936.473.325 Ft-tal 36.952.590.290 Ft-ra

ezen belül:
a) működési bevételeket 12.109.141.468 Ft-ról -946.726.752 Ft-tal 11.162414.716 Ft-ra
ebből:
aa) intézmények és az
önkormányzat működési bevételei 2.982.237.542 Ft-ról - 460.915.373 Ft-tal 2.521.322.169 Ft-ra

ab) közhatalmi bevételek 5.428.416.000 Ft-ról - 765.557.711 Ft-tal 4.662.858.289 Ft-ra
ac) önkormányzatok költség-
vetési támogatása 2.984.190.653 Ft-ról 163.988.139 Ft-tal 3.148.178.792 Ft-ra
ad) működési célú támogatások
államháztartáson belülről 558.692.736 Ft-ról 119.454.726 Ft-tal 678.147.462 Ft-ra
(ebből TB alaptól 44.700.000 Ft)
ae) működési célú átvett
pénzeszközök 155.604.537 Ft-ról -3.696.533 Ft-tal 151.908.004 Ft-ra
(ebből kölcsön visszatérülés 72.000.000 Ft)

b) a működési kiadásokat 15.759.293.803 Ft-ról 464.243.380 Ft-tal 16.223.537.183 Ft-ra
ebből:
ba) személyi juttatásokat 4.951.436.508 Ft-ról 317.008.134 Ft-tal 5.268.444.642 Ft-ra
bb) munkaadókat terhelő járulékok
és a szociális hozzájárulási adót 951.705.238 Ft-ról 30.853.557 Ft-tal 982.558.795 Ft-ra
bc) dologi kiadásokat 7.565.545.548 Ft-ról -18.222.445 Ft-tal 7.547.323.103 Ft-ra
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 76.700.000 Ft-ról 9.480.000 Ft-tal 86.180.000 Ft-ra
be) egyéb működési célú kiadások 1.808.107.582 Ft-ról 182.065.854 Ft-tal 1.990.173.436 Ft-ra
(ebből kölcsön nyújtás 72.000.000 Ft)
bf) tartalékok 405.798.927 Ft-ról -56.941.720 Ft-tal 348.857.207 Ft-ra

c) a felhalmozási bevételt 1.819.052.796 Ft-ról -17.816.019 Ft-tal 1.801.236.777 Ft-ra
ebből:
ca) felhalmozási bevételek 266.007.712 Ft-ról - 42.000.000 Ft-tal 224.007.712 Ft-ra
cb) önkormányzatok költségvetési támogatása - Ft-ról - Ft-tal - Ft-ra
cc) felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről 1.506.881.084 Ft-ról 24.168.981 Ft-tal 1.531.050.065 Ft-ra
(ebből TB alaptól - Ft)
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 46.164.000 Ft-ról 15.000 Ft-tal 46.179.000 Ft-ra
(ebből kölcsön visszatérülés 46.158.000 Ft)

d) a felhalmozási kiadások 20.256.823.162 Ft-ról 472.229.945 Ft-tal 20.729.053.107 Ft-ra
ebből:
da) beruházások összegét 18.052.874.645 Ft-ról 236.186.670 Ft-tal 18.289.061.315 Ft-ra
db) felújítások összegét 1.645.316.398 Ft-ról 188.256.393 Ft-tal 1.833.572.791 Ft-ra
dc) egyéb felhalmozási kiadások 157.524.378 Ft-ról 7.294.739 Ft-tal 164.819.117 Ft-ra
(ebből: kölcsön nyújtás 9.500.000 Ft)
dd) tartalékok 401.107.741 Ft-ról 40.492.143 Ft-tal 441.599.884 Ft-ra

módosítja.

 

(2) A R. 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

 

„(2) A 2020. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 23.988.938.797 Ft (költségvetési hiány). A költségvetési hiány finanszírozásához, valamint a fejlesztési célú hitelek törlesztéséhez, továbbá a 2020. évi megelőlegezett központi támogatás visszafizetéséhez 24.467.714.211 Ft finanszírozási bevétel bevonására volt szükség. Belső finanszírozásból (előző évi maradványból) 23.804.633.598 Ft-ot, külső finanszírozásból (fejlesztési célú hitelfelvétel) 663.080.613 Ft-ot kellett igénybe venni. A belső finanszírozás három részből áll, az előző évben fel nem használt működési és felhalmozási támogatással megvalósuló pályázatok eredeti előirányzatként történő tervezéséből 20.930.668.985 Ft értékben, a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges 516.376.707 Ft maradvány igénybevételből, valamint egyéb feladatokhoz igénybe vett maradványból 2.357.587.906 Ft összegben. A fejlesztési célú hitelfelvétel tervezett összegéből a 2019. évi áthúzódó hitel 167.562.536 Ft. Az előző évi maradványból 5.647.083.772 Ft működési maradvány, 18.157.549.826 Ft felhalmozási maradvány. A működési kiadás működési bevételt meghaladó összege 5.061.122.467 Ft, míg a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 18.927.816.330 Ft. A finanszírozási célú bevételek tartalmaznak a fentieken kívül forgatási célú belföldi értékpapír beváltást 300.000.000 Ft összegben."

 

2. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

 

„(1) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított 37.731.211.154 Ft bevételi főösszeget bevételi források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

a) Költségvetési szervek bevételei 4.320.577.812 Ft
(I. fejezet)
b) Önkormányzati feladatok saját bevételei 6.226.065.905 Ft
(II. fejezet)
c) Helyi önkormányzatok támogatásai 3.148.178.792 Ft
(III. fejezet)
d) Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről
és átvett pénzeszközök 1.139.350.022 Ft
(IV. fejezet)
e) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 118.158.000 Ft
(V. fejezet)
f) Finanszírozási bevételek 22.778.880.623 Ft"
(VI. fejezet)

„(1)/A. Az egészségügyi feladatokhoz az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 44.700.000 Ft-ot vesz át az Egészségbiztosítási Pénztártól működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételként."

(2) A R. 3. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított 37.731.211.154 Ft kiadási főösszeget kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:

a) Költségvetési szervek működési költségvetés
(I. fejezet/1 előirányzati csoport) 8.440.804.367 Ft
b) Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai
(I. fejezet/2 előirányzati csoport) 2.218.326.580 Ft
c) Önkormányzati feladatok működési költségvetés
(II. fejezet/1 előirányzati csoport) 3.697.135.234 Ft
d) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) 993.432.994 Ft
e) Önkormányzati felújítási kiadások
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) 232.010.995 Ft
f) Önkormányzati nagyberuházások kiadásai
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) 19.277.073.794 Ft
g) Önkormányzati kis- és középberuházások
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) 1.183.398.089 Ft
h) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök
(III. fejezet/2 előirányzati csoport) 3.778.217 Ft
i) Kölcsönök nyújtása
(IV. fejezet) 81.500.000 Ft
j) Tartalékok
(V. fejezet 790.457.091 Ft
k) Finanszírozási kiadások
(VI. fejezet) 778.620.864 Ft
l) Költségvetési befizetések
(VII. fejezet) 28.562.929 Ft"

(3) A R. 3. §-a a következő bekezdésekkel egészül ki:

„(11) A bevételi előirányzatok változását a 9. melléklet tartalmazza.

(12) A kiadási előirányzatok változását a 10. melléklet tartalmazza.

(13) A negyedévi polgármesteri és intézményvezetői hatáskörben történt előirányzat módosításokat a 11-13. mellékletek tartalmazzák.

 

3. §

 

(1) A R. 4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:

„(1) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés j) pontjában jóváhagyott kiadási összegből az általános tartalék 9.544.132 Ft."

(2) A R. 4. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

„(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés j) pontjában jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék 780.912.959 Ft, az V. fejezet 2-21-as címszám szerinti részletezés alapján."

 

4. §

A R. 14. § (1) bekezdés d) pontja a következők szerint módosul:

„(1) d) az V. fejezet 2-es, 4-10-es, 12-21-es címszámokon szereplő céltartalékok terhére előirányzat-módosítást hajthat végre, amellyel a személyi juttatások előirányzatát is módosíthatja,"

 

Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A R. jelen rendelet 1. – 4. §-okkal módosított rendelkezéseit 2020. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

 

             Mirkóczki Ádám polgármester                                                        Dr. Bánhidy Péter jegyző

 < Vissza
ESBA