Ugrás a fő tartalomhoz
2024. június 20. | Rafael

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Létrehozva: 2014. december 08.  |  Utoljára frissítve: 2019. április 02. eger 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata, és hatásköre


Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

részletes feladatáról és hatásköréről

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések:

az éves költségvetési koncepció tervezete, az éves költségvetés rendelet-tervezete, az évközi költségvetési rendeletmódosítások tervezete.

a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetek, pénzmaradvány felhasználására tett javaslat, továbbá a háromnegyed éves tájékoztató.

II. A Bizottság saját hatáskörében hozott döntései:

Gyakorolja a polgármester tekintetében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat.

Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, majd a vizsgálat eredményét előterjeszti a Közgyűlés következő ülésére.

Gondoskodik a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek vagyonnyilatkozatának vizsgálatáról, nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről.

Vizsgálja – az érdekelt bizottságok bevonásával – a hatályos rendeletek végrehajtását, és arról választási ciklusonként beszámol a testületnek. Szükség szerint javasolja a rendeletek módosítását.

Ellenőrzi a közgyűlés szerveinek ügyrendszerű működését, és javaslatot tesz az önkormányzat szerveinek a közgyűlés bizottságainak hatásköri ütközése esetén annak feloldására.

Szükség esetén megválasztja a választási bizottság póttagjait

III. A Bizottság további feladatai:

A költségvetési tervezéssel, gazdálkodással, beszámolással és ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok

Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesülését az önkormányzatnál és intézményeinél.

Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását - különös tekintettel a saját bevételekre -, a vagyonváltozás alakulását (vagyonnövekedés, vagyoncsökkenés), értékeli a vagyonváltozást előidéző okokat.

Véleményezi a pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tervét és az ellenőrzések tapasztalatairól szóló beszámolókat, közgyűlési előterjesztéseket.

Gondoskodik az ellenőrzésekkel összefüggő összefoglalók, beszámolók, jelentések szakbizottságokkal történő egyeztetésekről az ellenőrzési tapasztalatok hasznosítása érdekében.

Közreműködhet az önkormányzati hivatal és az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági ellenőrzéseiben.

Szükség esetén ellenőrzi az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a határidőre ki nem egyenlített követelések alakulását.

Véleményezi az önkormányzat könyvvizsgálójára tett javaslatot.

Az adósságrendezéssel kapcsolatos feladat

2.1. Kezdeményezi önkormányzati biztos kirendelését.

2.2. A bizottság elnöke tagja az adósságrendezési bizottságnak.

B. Jogi és Ügyrendi feladatok

 • Kidolgozza és gondozza az önkormányzat Alapokmányát, folyamatosan ellenőrzi annak érvényesülését, szükség szerint javaslatot tesz módosítására, vagy új szabályzat kidolgozására.
 • Véleményezi törvényesség szempontjából az önkormányzat rendelet-tervezeteit.
 • Előkészíti a tisztségviselők illetményére, ill. a tanácsnokok és a képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztéseket.
 • Állást foglal a közgyűlési ülések napirendjéről.
 • Véleményezi a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság napirendjén szereplő megállapodások, társasági szerződések és alapító okiratok tervezetét, a koncesszióba adás lehetőségét és feltételeit, valamint a versenytárgyalások kiírását.
 • Véleményezi a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati tulajdonú tagsági jogok gyakorlását.
 • Állást foglal az önkormányzat intézményeinek alapító okiratai tervezetével vagy azok módosításával kapcsolatban.
 • Véleményt nyilvánít minden olyan jogi természetű ügyben, amelyben az önkormányzat szervei állásfoglalást kérnek.
 • Véleményt nyilvánít az önkormányzat által megkötött közoktatási, közművelődési megállapodásokról.
 • Véleményt nyilvánít a jogharmonizációval összefüggő önkormányzati feladat- és hatáskörváltozások, és a helyi társadalom igényeinek módosulása alapján intézményi rendszer korszerűsítésének lehetőségéről és annak feltételeiről.
 • Ellátja a testületi titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket.
 • Állásfoglalást ad a nemzetiségi önkormányzatok jogszerű működésével kapcsolatos előterjesztéseknél.

2014. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2014.05.14-i ülés

2014.04.16-i ülés

2014.01.22-i ülés

2014.02.05-i ülés

2014.02.19-i ülés

2014.03.14-i ülés

2014.06.18-i ülés

 

2013. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2013.01.23-i ülés

2013.02.19-i ülés

2013.03.20-i ülés

2013.03.28-i összevont ülés

2013.04.17-i ülés

2013.05.15-i ülés

2013.05.23 összevont ülés

2013.06.19-i ülés

2013.06.27-i rendkívüli ülés

2013.08.22-i ülés

2013.09.18-i ülés

2013.10.16-i ülés

2013.11.06-i ülés

2013.12.12-i ülés

 

2012. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2012.01.18-i ülés
2012.02.15-i ülés
2012.03.21-i ülés
2012.04.18-i ülés
2012.05.16-i ülés
2012.06.20-i ülés
2012.08.22-i ülés
2012.08.30-i összevont ülés

 

2011. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2011.01.18-i ülés
2011.01.26-i ülés
2011.02.16-i ülés
2011.03.17-i ülés
2011.04.20-i ülés
2011.05.18-i ülés
2011.06.21-i ülés
2011.08.17-i ülés
2011.09.21-i ülés
2011.10.19-i ülés
2011.10.26-i rendkívüli ülés
2011.11.16-i ülés
2012.12.14-i ülés

 

2010. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2010.10.26-i ülés
2010.11.16-i ülés
2010.12.07-i ülés< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!