Ugrás a fő tartalomhoz
2024. május 26. | Fülöp

Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság

Létrehozva: 2014. december 08.  |  Utoljára frissítve: 2024. február 16. eger 

Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság feladat-és hatásköre


Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése

Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottsága

részletes feladatairól és hatásköréről

 

I. A Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztés:

Állást foglal a beruházási és felújítási műszaki programokról, a nagy jelentőségű, illetve városképet érintő rendezvényeknél a közterület-használatról, a közterületen elhelyezésre kerülő, városképet is befolyásoló utcabútor-, hirdető-, valamint információs rendszerekről. Állást foglal a társasházak önerős felújításához nyújtható támogatások, és a központi, állami, illetve kormányzati pályázati támogatások ügyében.

II. A Közgyűlésre kizárólag a Bizottság által benyújtandó előterjesztés:

Előkészíti a településrendezési szerkezeti és szabályozási terveket, a helyi építési szabályzatot, az azok módosítására irányuló javaslatokat, a nagyobb jelentőségű koncepciókat, stratégiákat, a környezetterhelés csökkentését szolgáló helyi intézkedéseket, a környezetvédelmi programokat, és azokat a Közgyűlés elé terjeszti.

III.- A Bizottság saját hatáskörben hozott döntései

Dönt:

1.1. a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács véleményét figyelembe véve a védelembe vett épület fenntartásának támogatására kiírt pályázatról, a támogatás mértékéről

1.2. a környezetvédelmi alap felhasználásáról,

1.3. az önerős közműépítés támogatására megjelölt költségvetési összeg felhasználásáról.

1.4. a vendéglátó-ipari előkertek, teraszok utcaképi megjelenéséről, üzemeltetési feltételeiről. A bizottság döntését megelőzően kikéri a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság előzetes véleményét, kivéve ha a bizottság előbb ülésezik, mint a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, ebben az esetben az ülésre a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnökét meg kell hívni.

1.5. a képviselői körzeti alapok felhasználásáról.

1.6. a bizottság hatáskörébe rendelt kiemelt ágazatok címkézett iparűzési adók felhasználásáról.

1.7. közcélú zöldfelületek terhére kialakítható parkolóhelyekről.

1.8. a szakértői anyagokkal alátámasztott előterjesztés alapján dönt a gépjármű parkolás saját telken való biztosíthatóság kérdéséről, valamint az OTÉK által előírt parkolóhelyek számának csökkentéséről.

1.9. A védelem alatt lévő épület elbontása esetén arról, hogy vagy az eredeti rekonstrukciója, vagy az eredeti léptékének, tömegének, paramétereinek megfelelő új épület készüljön.

1.10. az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására beérkezett pályázatokról.

IV. A Bizottság további feladatai:

Koordinálja a városüzemeltetéssel, a zöldfelület-gazdálkodással, a városi közlekedéssel, az energiagazdálkodással, a városi fejlesztésekkel és felújításokkal kapcsolatos feladatokat. Ennek során:

1.1. Előkészíti a városüzemeltetéssel és zöldfelület-gazdálkodással, a városi közlekedéssel, az egész várost, illetve a körzeteket érintő forgalmi rend változásokkal, a közterületek eltérő használatával, szabályozásával, az önerős közműépítéssel és a távfűtés korszerűsítésével, a fizető várakozóhelyek kijelölésével és megszüntetésével, szabályozásával kapcsolatos önkormányzati rendeleteket.

1.2. Véleményezi a városi költségvetés készítésekor a városüzemeltetési, beruházási, felújítási, energiaracionalizálási feladatokat, javaslatot tesz a megvalósítás sorrendjére. A beruházási, felújítási feladatoknál véleményezi a tervezési programot, illetve részt vesz annak meghatározásában Véleményezi a lakóház-felújítási programokat és azok végrehajtását, és a várost, vagy a városrészeket érintő fejlesztési programokat.

2. Ellátja a településfejlesztéssel és település-rendezéssel, továbbá a környezet épített és természetes elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos feladatokat. Ennek során:

2.1. Véleményezi a terület-felhasználási, településrendezési és építészeti szempontból más bizottságok beruházási döntés-előkészítésre vonatkozó előterjesztéseit, az önkormányzat vagyongazdálkodását érintő kérdéseket, a közterületek eltérő használatának engedélyezésével kapcsolatos javaslatokat.

2.2. Javaslatot tesz helyi védettség alá helyezésre, illetve a védettség megszüntetésére.

2.3. Közlekedést segítő berendezés elhelyezését, az elhelyezést kérő saját hirdetésének, lógójának együttes megjelenítésével a jelen rendeletben meghatározott hirdető-berendezés telepítési szabályok figyelembe vétele mellett az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság saját hatáskörben engedélyezi.

2.4. Az eszköz telepítése után az elhelyezést-kérő, az eszköz tulajdonjogát térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja, ennek ellentételezéseként a reklámfelület használatának díjába beszámításra kerül a berendezés készítésének és telepítésének költsége, a hatályos áfa-fizetési szabályok figyelembe vételével. A beszámításról az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az eszköz telepítésének engedélyezésével egyidejűleg dönt.

VI. Melléklet

Polgármesterre átruházott hatáskörök

1./ Nem lakás célú helyiség bérbeadásánál engedélyezheti a bérleti szerződés megkötését követően fizetendő egyszeri szerződéskötési díj legfeljebb 12 havi részletekben történő megfizetését.

2./ Tulajdonosi hozzájárulást adhat abban az esetben, ha a bérlő a nem lakás célú helyiségben bérleti szerződésében rögzített tevékenységtől eltérő tevékenységet kíván folytatni.

3./ Dönt a nem lakás célra bérbeadott helyiség bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, a megszüntetés feltételeiről, kivéve, ha a bérleti jog ellenértékének részbeni visszafizetésére kell fedezetet biztosítani.

4./ Dönt az önkormányzat tulajdonát képező, de nem kizárólagos önkormányzati

tulajdonként nyilvántartott földterületek 1 évet meg nem haladó időtartamra nem mezőgazdasági célra történő bérbeadásáról természetes személy vagy átlátható szervezet számára , és meghatározza a bérlő kiválasztásának módját, a bérleti jogviszony időtartamát, a fizetendő bérleti díjat, és az ingatlanon végezhető tevékenységet.

5./ Dönt az önkormányzat tulajdonát képező, külterületen lévő pincehelyiségek 1 évet meg nem haladó időtartamra nem mezőgazdasági célra történő bérbeadásáról természetes személy vagy átlátható szervezet számára , és meghatározza a bérlő kiválasztásának módját, a bérleti jogviszony időtartamát, a fizetendő bérleti díjat, és az ingatlanon végezhető tevékenységet.

6./ Dönt a licit, vagy zárt borítékos pályázat útján történő elidegenítésről, annak módjáról és a kiírás feltételeiről a forgalmi értékbecslés szerint nettó 5 millió forintig terjedő forgalmi érték esetén.

7./Gyakorolja az erdő művelési ágú földrészletekkel kapcsolatban Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető vadászati joggal kapcsolatos jogokat.

8./ Dönt 2,5 millió forintig terjedő egyedi nettó forgalmi értékhatárig az önkormányzat tulajdonát képező mezőgazdasági termelés céljára hasznosítható közterületi ingatlan elidegenítéséről és vásárlásáról, valamint annak módjáról és a kiírás feltételeiről.

9./ Dönt 500 ezer és 5 millió Ft egyedi forgalmi értékhatárok között ingó vagyon elidegenítéséről és megszerzéséről, ha az a jóváhagyott költségvetési rendeletben nem szerepel, ha az ingó vagyon az intézmény tulajdona. Egyéb esetben 5 millió Ft egyedi forgalmi értékig jogosult dönteni.

10./ Dönt az elővételi jog gyakorlásáról a 10%-ot el nem érő tulajdonosi részarány, vagy 5 millió forintot el nem érő üzleti érték esetén.

11./ Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezheti, maximum 6 hónapos futamidőre kincstárjegyet, államkötvényt, államilag garantált egyéb értékpapírt, vagy kereskedelmi kötvényt vásárolhat. Dönt azok eladásáról, vagy a betétben történő elhelyezésről.

12./ Lemondhat az önkormányzat követeléséről a költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelés értékhatáráig.

13./ Dönt perbeli vagy peren kívüli egyezség esetén, az Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintő követelés, valamint az egyezségi ajánlat közötti különbség, vagy teher esetén, ha az egyezség során felajánlott összeg nem éri el a kisösszegű követelések értékhatárát.

14./ Dönt az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezésein alapuló korlátozási kártalanítási ügyekben a kártalanítási igény jogosságáról és annak mértékéről 5 millió forint kártalanítási összegig.

15./ Gyakorolja az ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével, használatával kapcsolatos anyagi kötelezettséggel nem járó, a tulajdon és bérleti jogot nem érintő tulajdonosi jogokat gyakorolja.

16./ legfeljebb 6 hónap időtartamra engedélyezheti a bérleti díj és haszonbérleti díjtartozás, valamint a –kül és belterületi ingatlanok elidegenítéséből származó követelés részletekben történő megfizetését.

17./ Önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak értékesítésére kiírt eredménytelen liciteljárás esetén dönthet a liciteljárás újbóli, változatlan feltételek melletti lefolytatásáról.

18/ Dönt az egri székhelyű szervezetek és egri lakhelyű természetes személyek címer használatáról.

19./ Engedélyezi Eger város nevének, zászlajának használatát.

20./ Prémiumfeladatot tűzhet ki a megbízott intézményvezető részére és annak teljesítését értékeli.

21./ A települési képviselő és a bizottság elnöke tekintetében dönt a testületi ülésről való hiányzás elfogadásáról.

22./ Amennyiben a véleményezési határidő az Emberi Erőforrás Bizottság soron következő ülését megelőzi, a bizottság utólagos tájékoztatásával dönt az 1. melléklet III. 7. pontjában meghatározott működtető önkormányzati véleményről.

23./ Dönt a településrendezési eszközök készítése, és módosítása kapcsán lefolytatott véleményezési szakasz során beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, és a véleményezési szakasz lezárásáról

 

2014. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

 

2014.01.20-i ülés

2014.02.03-i ülés

2014.02.14.-i ülés

2014.02.17-i ülés

2014.03.17-i ülés

2014.04.14-i ülés

2014.05.12-i ülés

2014.05.22-i ülés

2014.06.20-i ülés

2014.08.18-i ülés

2014.09.15-i ülés 

2014.09.25-i ülés

2014.10.27-i ülés

2014 11. 10-i ülés

2014.11.10-i ülés

2014.12.10-i ülés

2013. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2013.01.21-i ülés
2013.02.18-i ülés

2013.03.18-i ülés

2013.04.15-i ülés

2013.05.13-i ülés

2013.06.17-i ülés

2013.08.21-i ülés

2013.09.16-i ülés

2013.10.14-i ülés

2013.11.04-i ülés

2013.12.09-i ülés.

 

2012. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2012.01.16-i ülés
2012.02.13-i ülés
2012.03.19-i ülés
2012.04.16-i ülés
2012.05.14-i ülés
2012.06.18-i ülés

2012.08.21-i ülés
2012.08.30-i összevont ülés

2012.09.17-i ülés
2012.10.15-i ülés
2012.11.19-i ülés
2012.11.29-i ülés
2012.12.10-i ülés

 

2011. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2011.01.17-i ülés
2011.02.14-i ülés
2011.03.21-i ülés
2011.04.18-i ülés
2011.04.28-i ülés
2011.05.16-i ülés
2011.06.20-i ülés
2011.08.15-i ülés
2011.09.19-i ülés
2011.10.17-i ülés

2011.11.14-i ülés
2011.12.12-i ülés

 

2010. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

 

2010.01.18-i ülés
2010.02.15-i ülés
2010.03.16-i ülés
2010.04.19-i ülés
2010.05.17-i ülés
2010.06.14-i ülés
2010.07.26-i rendkívüli ülés
2010.08.16-i ülés
2010.09.13-i ülés
2010.10.25-i ülés
2010.11.15-i ülés
2010.11.15-i ülés
2010.12.06-i ülés

 

2009. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2009.01.19-i ülés
2009.02.16-i ülés
2009.03.16-i ülés
2009.04.20-i ülés

2009.05.18-i ülés

2009.06.15-i ülés

2009.08.17-i ülés
2009.09.14-i ülés
2009.10.12-i ülés

2009.11.16-i ülés
2009.12.07-i ülés

 

2008. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2008.01.21-i ülés
2008.02.18-i ülés
2008.03.17-i ülés
2008.04.14-i ülés
2008.05.19-i ülés
2008.06.16-i ülés
2008.08.18-i ülés
2008.09.15-i ülés
2008.09.25-i rendkívüli ülés
2008.10.20-i ülés
2008.11.17-i ülés
2008.12.08-i ülés

 

2007. évi bizottsági ülések jegyzőkönyvei

2007.01.15-i ülés
2007.02.12-i ülés

2007.03.19-i ülés
2007.04.16-i ülés
2007.05.14-i ülés
2007.06.18-i ülés
2007.08.21-i ülés
2007.09.17-i ülés
2007.10.15-i ülés
2007.11.19-i ülés
2007.12.10-i ülés< Vissza
Intézze ügyeit elektronikusan!